کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌ روب‍ش‍ی‌
ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ --پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا
ن‍ان‍و ف‍ن‍اوری‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ن‍ان‍وال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ک‍رب‍اس‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۹-
اس‍دی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۵-
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ، ب‍ه‍اره‌
آق‍ای‍ی‌، ام‍ی‍د
ک‍لان‍ت‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
<ک‍وه‍ل‍ر= ک‍ول‍ر>، ج‌ .م‍ی‍ش‍ائ‍ی‍ل‌، ۱۹۵۶ - م‌
ج‍وادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
ش‍ی‍رزاد، ه‍ادی‌، ۱۳۴۸-
دارس‍ت‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر
رات‍ن‍ر، م‍ارک‌، ۱۹۴۲-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍درز
ن‍وپ‍ردازان‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
ف‍رم‍ن‍ش‌
ن‍ج‍م‌ ال‍ه‍دی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد وی‍ژه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و، ب‍اش‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ آم‍وزی‌ ن‍ان‍و
ع‍ل‍وم‌ روز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
نانو تکنولوژی
اصفهانی ، بهاره ؛  ۱۳۸؟
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<نانوتکنولوژی = نانو تکنولوژی >برای مهندسین
اسدی ، سعید، ۱۳۴۵- ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نانو فناوری
راتنر، مارک ، ۱۹۴۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭ر۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نانو از نو
دارستانی ، امیر ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، باشگاه دانش آموزی نانو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭د۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرسش های نو از نانو
کلانتری ، اسماعیل ؛  قم نجم الهدی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ک۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نانو الکترونیک به زبان ساده :مقدمات نانوتکنولوژی و کاربرد آن در زیرشاخه ی الکترونیک
آقایی ، امید ؛  تهران علوم روز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ن۲آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < واژه های = واژه های >بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
شیرزاد، هادی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نانو فناوری نگرشی بر روش های نانو ساختار
<کوهلر= کولر>، ج .میشائیل ، ۱۹۵۶ - م ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ک۹‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک از آغاز تا امروز همراه با نظریه HPC
جوادی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران اندرز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷‬,‭‌ج۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در علوم مختلف و فناوری نانو
کرباسی ، مریم ، ۱۳۵۹- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۲۱۲‬,‭‌ک۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک