کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ --ح‍ق‍وق‌
گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ - ح‍ق‍وق‌
ف‍ارس‍ی‌ -ام‍لاء
روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ق‍ان‍ون‍گ‍ذاری‌(ف‍ق‍ه‌)
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ --ق‍ان‍ون‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ --آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍گ‌زاده‌، ص‍ف‍ر
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د،۱۳۴۸-
<اژه‌ای‌= اژه‌ ای‌>، ج‍واد
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ازرون‍ی‌، اح‍م‍د،۱۳۲۰-
طوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۱۴-
س‍م‍ی‍ع‍ی‌( گ‍ی‍لان‍ی‌)، اح‍م‍د
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌،۱۳۲۳-
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۹۹-
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۱۵-
اح‍م‍دی‌ گ‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۲۶-
ح‍اج‍ی‌ده‌آب‍ادی‌، اح‍م‍د
وزی‍ن‌پ‍ور، ن‍ادر،۱۳۷۵-۱۳۰۵
ف‍ای‍ض‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌ )
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ل‍وه‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ه‍ی‍ئ‍ت‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ت‍ران‍ه‌
س‍م‍پ‍اد، ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‌س‍را
ف‍ردوس‍ی‌
ت‍اب‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍طرت‌
زلال‌ ک‍وث‍ر
ارم‍غ‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌(ب‍وش‍ه‍ر)
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان و نگارش فارسی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ز۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی
طوسی ، بهرام ،۱۳۱۴- ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگارش و ویرایش
سمیعی ( گیلانی )، احمد ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۴۵‬,‭‌س۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از فن نگارش تا هنر نویسندگی
احمدی گیوی ، حسن ؛  [تهران ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آئین < گزارش نویسی = گزارشنویسی >
حری ، عباس ،۱۳۱۵- ؛  تهران هیئت امنای کتابخانه های کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بر سمند سخن :فارسی عمومی دانشگاهی براساس برنامه وسرفصلهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی
وزین پور، نادر،۱۳۷۵-۱۳۰۵ ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭و۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیوه < ارائه = ارایه >مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،۱۳۲۶- ؛  تهران انتشارات جلوه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۷۲۷‬,‭‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق
کشاورز، بهمن ،۱۳۲۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KF‬,‭۲۵۱‬,‭آ۹‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش
سمیعی ، احمد،۱۲۹۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۴۵‬,‭‌س۸۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش حقوقی شامل انواع مختلف :دادخواست ها(...منطبق با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید)
صبری ، نورمحمد،۱۳۴۸- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران
باختر، احمد ؛  شیراز داستان سرا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ب۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
از نشریه دیواری آغاز کنیم (آموزش < روزنامه نگاری = روزنامه نگاری >به زبان ساده )
گلشنی ، ایرج ؛  قم زلال کوثر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۷۵‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه نگارش قانون
بیگ زاده ، صفر ؛  تهران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات حقوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ب۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های تقنین ( با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی )
حاجی ده آبادی ، احمد ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۲۸۶‬,‭‌ح۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش و ویرایش ۱ و ۲
حسینی کازرونی ، احمد،۱۳۲۰- ؛  تهران : بوشهر ارمغان : دانشگاه آزاد اسلامی (بوشهر)   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ح۵آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اصول مدیریت در جوامع با جهت گیری اسلامی ، یا،( آنچه که باید یک مدیر بداند )برای دانشجویان ...
فایضی ، علی ؛  شهرری موسسه انتشارات فطرت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ف۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هنر نوشتن و مهارتهای مقاله نویسی
طوسی ، بهرام ،۱۳۱۴- ؛  مشهد تابران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ط۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چگونه بنویسیم ؟ روش نگارش مقالات پژوهشی
<اژه ای = اژه ای >، جواد ؛  تهران سمپاد، انجمن ایرانی روانشناسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۴‌چ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سخن شیرین پارسی :برگزیده ی شعر و نثر گذشته و معاصر، روش نگارش و پژوهش علمی ، سخنوری و...
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌س۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2