کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ن‌آوران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
<ی‍ع‍ق‍وب‌ زاده‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌= ی‍ع‍ق‍وب‌زاده‌ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌>، ش‍ه‍رام‌،۱۳۵۸-
 
ناشر:
ف‍ن‌آوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<حل = حل المسائل >و تشریح مسائل مقدمه ای بر نظریه آمار الکساندر مود
<یعقوب زاده شهرستانی = یعقوب زاده شهرستانی >، شهرام ،۱۳۵۸- ؛  همدان فن آوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک