کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۱۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اد۱۲۳
دا۱۲۳
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‌، ام‍ی‌ ب‍ی‍ورک‌
ب‍رن‌، اری‍ک‌،۱۹۷۰-۱۹۱۰
ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۱۳-
 
ناشر:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ف‍ص‍ی‍ح‌
ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌، آس‍ون‍ه‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماندن در وضعیت آخر
هریس ، امی بیورک ؛  تهران نشر فاخته ، آسونه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازیها :روانشناسی روابط انسانی
برن ، اریک ،۱۹۷۰-۱۹۱۰ ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرار فروهر
فصیح ، اسماعیل ، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۹‬,‭‌ص۸۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نمادهای دشت مشوش
فصیح ، اسماعیل ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] اسماعیل فصیح   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۹‬,‭‌ص۸۲‌ن۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درد سیاوش
فصیح ، اسماعیل ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] صفی علیشاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۹‬,‭‌ص۸۲د۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک