کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍روغ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
زراف‍ا، م‍ی‍ش‍ل‌، ۱۹۱۸- ۱۹۸۲
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق‌
وزی‍ن‌پ‍ور، ن‍ادر،۱۳۷۵-۱۳۰۵
<ع‍ن‍ص‍رال‍م‍ع‍ال‍ی‌= ع‍ن‍ص‍ر ال‍م‍ع‍ال‍ی‌>، ک‍ی‍ک‍اوس‌ ب‍ن‌ اس‍ک‍ن‍در، ق‍رن‌۵ق‌.، ق‍رن‌ ،
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحور الالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض
فرصت ، محمدنصیر بن جعفر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌ف۴‌ب۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات داستانی رمان و واقعیت اجتماعی
زرافا، میشل ، ۱۹۱۸- ۱۹۸۲ ؛  تهران کتابفروشی فروغی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۴۴‬,‭ز۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بر سمند سخن :فارسی عمومی دانشگاهی براساس برنامه وسرفصلهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی
وزین پور، نادر،۱۳۷۵-۱۳۰۵ ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭و۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نصیحتنامه معروف به قابوس نامه از روی نسخه مورخ ۷۵۰ با مقدمه و حواشی و تجدیدنظر
<عنصرالمعالی = عنصر المعالی >، کیکاوس بن اسکندر، قرن ۵ق .، قرن ، ؛  تهران کتابفروشی فروغی   ، ۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک