کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍روزان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ای‍ل‍ک‌ خ‍ان‍ی‍ان‌،۳۱۵ -۶۰۸ ق‌.
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --س‍ام‍ان‍ی‍ان‌،۳۸۹-۲۷۹ ق‌ --.اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --غ‍زن‍وی‍ان‌ ،۵۸۲-۳۵۱ ق‌.
 
پدیدآور:
ف‍روزان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ف‍روزان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان
فروزانی ، ابوالقاسم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غزنویان از پیدایش تا فروپاشی
فروزانی ، ابوالقاسم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف۴‌غ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قراخانیان :بنیان گذاران نخستین سلسله ترک مسلمان در فرارود( آسیای میانه )
فروزانی ، ابوالقاسم ، ۱۳۳۵- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۶۳‬,‭‌ف۴‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک