کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ -- اروپ‍ا
طراح‍ی‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ -گ‍رب‍ه‌
ای‍ران‌(ن‍ق‍ش‍ه‌)
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
خ‍ط و خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ت‍ک‌ چ‍ه‍ره‌-- ف‍ن‌
طراح‍ی‌ ب‍ام‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ . -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ا، م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ار --پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌
طراح‍ی‌ -- ف‍ن‌
س‍ای‍ه‌ و روش‍ن‌( ن‍ق‍اش‍ی‌)
 
پدیدآور:
ری‍د، چ‍ارل‍ز،۱۹۳۷-
ول‍ش‌، اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌،
ه‍وگ‍ارت‌، ب‍رن‌،۱۹۱۱-
ش‍ی‍رچ‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌
دادس‍ون‌، ب‍رت‌
ری‍ن‍ز، ج‍ان‌، ۱۹۲۹-
درخ‍ش‍ان‌ م‍ق‍دم‌،پ‍ری‍س‍ا
رض‍ا م‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‌
ف‍ران‍ک‌، ژن‌، طراح‌
وال‍ت‍ر ف‍اس‍ت‍ر
دوری‌، ک‍ارل‌
م‍ح‍م‍د رض‍ا ب‍ه‍ار ن‍از
وزی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ۱۲۶۶- ۱۳۵۸
ف‍ران‍ک‌، ژن‌، طراح‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را(ی‍س‍اول‍ی‌)
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (س‍ی‍اول‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی :معماری ، کاشیکاری ، فلزکاری ، بافندگی ، نقاشی
دوری ، کارل ؛  [تهران ] فرهنگسرا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭د۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حالت های چهره
رینز، جان ، ۱۹۲۹- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹۵ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش های اروپایی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ...
[تهران ] فرهنگسرا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۴۲‬,‭‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کادرها و حواشی تزئینی ۲ :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ، گلدوزی ،...
تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزئینی ایرانی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ...
تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۷۴‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات آلمان
درخشان مقدم ،پریسا ؛  تهران فرهنگسرا(یساولی )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۵۰۶۰‬,‭د۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای طراحی
دادسون ، برت ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۷۳]
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭د۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از منظره بامداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌ف۴ط۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حیوانات بامداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۰‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چهره سازی با آبرنگ قدم به قدم
رید، چارلز،۱۹۳۷- ؛  تهران فرهنگسرا (سیاولی )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۲۰۰‬,‭ر۹‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاثیرات نور و سایه در طراحی
هوگارت ، برن ،۱۹۱۱- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۵‬,‭‍ه۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از بناها با مداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دستور جدید تار
وزیری ، علینقی ، ۱۲۶۶- ۱۳۵۸ ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۱۵
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭و۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاب شکسته :آموزش کلیدی خط شکسته
شیرچی ، اسرافیل ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ش۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه جغرافیایی ایران
فرهنگسرا   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیوه شکسته نگاری
رضا مشعشعی ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ ۳ ‌م۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عشایر ایران
محمد رضا بهار ناز ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۹‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حیوانات )3(
والتر فاستر ؛  فرهنگسرا   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭‌ح۶ ط۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرقع شاهنامه شاه طهماسبی
ولش ، استوارت کری ، ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۳۹۹،/‌ف۴،و۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک