کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ -- اروپ‍ا
طراح‍ی‌ دس‍ت‌
س‍ارج‍ن‍ت‌، ج‍ان‌ س‍ی‍ن‍گ‍ر، ۱۸۵۶- ۱۹۲۵ ،regniS nhoJ ,tnegraS
ت‍زئ‍ی‍ن‌ و آرای‍ش‌ -- گ‍ی‍اه‍ان‌ -- آس‍ی‍ای‌ ش‍رق‍ی‌
ت‍ش‍ع‍ی‍ر
م‍ح‍م‍دزم‍ان‌، ق‍رن‌۱۲ ق‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -- اروپ‍ا
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -- ای‍ران‌ -- ع‍ک‍س‍ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
طراح‍ی‌ ب‍ام‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍رق‍ع‍ات‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌
خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌
ع‍ک‍س‍ه‍ا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آش‍ن‍ب‍رن‍ر، اری‍ک‌
س‍ه‍راب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ارج‍ن‍ت‌، ج‍ان‌ س‍ی‍ن‍گ‍ر، ۱۸۵۶- ۱۹۲۵
پ‍اول‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر،۱۳۲۸-
ب‍ه‍ارن‍از، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۳ - ، ع‍ک‍اس‌
م‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‌، رض‍ا
ی‍س‍اول‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۳۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍ون‍ل‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴
ری‍ن‍ز، ج‍ان‌، ۱۹۲۹-
س‍ون‌، م‍ی‍ن‍گ‌ ج‍و
ه‍وگ‍ارت‌، ب‍رن‌، ۱۹۱۱-
م‍ح‍م‍د زم‍ان‌، ق‍رن‌۱۲ ق‌
دوری‌، ک‍ارل‌
س‍ی‍ت‍زم‍ا، روب‍رت‌، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران زمین
یساولی ، جواد، ۱۳۳۳ - ، گردآورنده ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۸‬,‭‌ی۵‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی :معماری ، کاشیکاری ، فلزکاری ، بافندگی ، نقاشی
دوری ، کارل ؛  [تهران ] فرهنگسرا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭د۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیوه شکسته نگاری رسم الخط ۲
مشعشعی ، رضا ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۳‌م۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرقع گلشن :سه رساله و چهار شرح احوال
تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۲‌م۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حالت های چهره
رینز، جان ، ۱۹۲۹- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹۵ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقش های اروپایی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ...
[تهران ] فرهنگسرا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۴۲‬,‭‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزئینی اروپایی :مشتمل بر واحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ...
سیتزما، روبرت ، گردآورنده ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۴۲‬,‭‌س۹ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش یادگیری پرسپکتیو( ۲)
پاول ، ویلیام ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۷۲؟]
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌پ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از چهره
سارجنت ، جان سینگر، ۱۸۵۶- ۱۹۲۵ ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۳۹‬,‭‌س۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چهره سازی با مداد کنته
سهرابی ، حسین ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌س۴‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی گلهای شرقی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی - گرافیک - نقش پارچه ...
سون ، مینگ جو ؛  [تهران ] فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۸۲‬,‭‌س۹ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی حرکات دست
هوگارت ، برن ، ۱۹۱۱- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۴‬,‭‍ه۹ط۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کادرها و حواشی تزئینی ۲ :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ، گلدوزی ،...
تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حاشیه ها و کادرهای تزئینی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ،...
[تهران ] فرهنگسرا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اسلیمی و ختائی ، گلهای شاه عباسی :نگرشی به سوابق تاریخی سه نگاره تزئینی
کونل ، ارنست ، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴ ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۶۶]
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۵‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قالیها و قالیچه های ایران
آشنبرنر، اریک ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قالیها و قالیچه های شهری و روستایی ایران
آشنبرنر، اریک ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مینیاتورهای مکتب ایران و هند :احوال و آثار محمد زمان
محمد زمان ، قرن ۱۲ ق ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ف‍لا۹۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تشعیر
مجرد تاکستانی ، اردشیر،۱۳۲۸- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌م۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عشایر ایران :عکسهایی از ایلات و عشایر ایران
بهارناز، محمدرضا، ۱۳۳۳ - ، عکاس ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۹‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2