کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر --آس‍ی‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌
ب‍ه‍زاد، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ق‍رن‌۱۰ ق‌ -- .ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ع‍ب‍اس‍ی‌، رض‍اب‍ن‌ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر،۱۰۴۴-۹۷۴ ق‌.
م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور ای‍ران‍ی‌
ه‍ن‍ر ژاپ‍ن‍ی‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌--۱۱۴۸-۹۰۷ق‌.
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ت‍اث‍ی‍ر چ‍ی‍ن‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ ای‍ران‍ی‌
ه‍ن‍ر ب‍ودای‍ی‌
س‍ل‍طان‌ م‍ح‍م‍د --ق‍رن‌۱۰ ق‌.
چ‍ی‍ن‌ --ه‍ن‍ره‍ا
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍زاد، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌،۸۵۵ه‍.ق‌ --.م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ا
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در ه‍ن‍ر --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ --ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ب‍ه‍زاد، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ق‍رن‌۱۰ ق‌ -- .ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍ص‍وی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
راوس‍ون‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ت‍ری‍گ‍ی‍ر، م‍ری‌،۱۹۲۴-
اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ب‍ی‍ک‍ر، ج‍وان‌
ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌م‍ح‍م‍د،۱۹۵۷-۱۹۰۸
ول‍ش‌، اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌
ب‍ه‍زاد، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
رح‍م‍ت‍ی‌، ان‍ش‍اءال‍ل‍ه‌،۱۳۴۵ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ف‍ی‍ش‍ر، راب‍رت‌،۱۹۴۰-
گ‍ات‌، ب‍ری‍س‌
اش‍رف‍ی‌، م‍ق‍دم‍ه‌
گ‍راب‍ار،آل‍ک‌،۱۹۲۹ -م‌.
آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌،۱۳۲۸-
ک‍ن‍ب‍ی‌، ش‍ی‍لا ر.
آدام‍ووا، آدل‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر،م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌،س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌:ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
یادنامه ی کمال الدین بهزاد :پژوهش و گردآوری مقالات درباره کمال الدین بهزاد
تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ب۹‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگاره های شاهنامه
آدامووا، آدل ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سازمان چاپ و انتشارات :فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۳۹۹‬,‭آ۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کمال الدین بهزاد :مجموعه مقالات همایش بین المللی
همایش بین المللی کمال الدین بهزاد(۱۳۸۲:تهران ) ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ب۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگارگری و معماری بودایی
فیشر، رابرت ،۱۹۴۰- ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۱۹۳‬,‭‌ف۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هنر جنوب شرقی آسیا
راوسون ، فیلیپ ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۸۷۷‬,‭ر۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر نگارگری ایرانی
گرابار،آلک ،۱۹۲۹ -م . ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌گ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهزاد در گلستان
بهزاد، کمال الدین ؛  تهران فرهنگستان هنر،میراث فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ب۹‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ایرانی :نسخه نگاره های عهد صفوی
ولش ، استوارت کری ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭و۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه زیبایی شناسی
گات ، بریس ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۱‬,‭‌گ۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هنر ژاپن
استنلی بیکر، جوان ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۳۵۰‬,‭‌ف‍لا۵‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیمای سلطان محمد نقاش
آژند، یعقوب ،۱۳۲۸- ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌س۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر چین
تریگیر، مری ،۱۹۲۴- ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۳۴۰‬,‭‌ت۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مکتب نگارگری تبریز و " قزوین - مشهد"
آژند، یعقوب ،۱۳۲۸- ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چین و هنرهای اسلامی
حسن ، زکی محمد،۱۹۵۷-۱۹۰۸ ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ح۵‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول نقاشی ایرانی سده ی شانزدهم میلادی
اشرفی ، مقدمه ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۳‬,‭‌ف‍لا۵۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه ی حکمت هنر)
رحمتی ، انشاءالله ،۱۳۴۵ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸‬,‭ر۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقالات اولین هم اندیشی معنویت و آموزش هنر
هم اندیشی معنویت و آموزش هنر(نخستین :۱۳۸۲ : تهران ) ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸‬,‭‍ه۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقالات اولین هم اندیشی نشانه شناسی هنر
هم اندیشی < نشانه شناسی = نشانه شناسی >هنر(نخستین :۱۳۸۲:تهران ) ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۷۴۰‬,‭‍ه۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خیال ایرانی :سلطان محمد در خاطر و خیال نقاشان معاصر ایران
تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌س۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رضا عباسی اصلاح گر سرکش
کنبی ، شیلا ر. ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۳۹۹‬,‭‌ع۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9