کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رش‌
ف‍ل‍س‍ف‍ی‌
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍ج‍م‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌
ف‍رش‌ و گ‍ل‍ی‍م‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ه‍ن‍ر ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
ع‍لای‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌
ران‍دو -اب‍زار و اش‍ی‍اء-م‍اش‍ی‍ن‌-ان‍س‍ان‌-ح‍ی‍وان‌ - ب‍اف‍ت‌ و گ‍ی‍اه‌
ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌
رن‍گ‌
ح‍ج‍م‌ و م‍ج‍س‍م‍ه‌
ران‍دو-ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍روس‌
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو
راب‍رت‌ و . گ‍ی‍ل‌
ب‍ورگ‍وان‌
ول‍ک‍ان‍وک‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ژان‌ لارش‍ه‌
ج‌ . ب‍روس‌ - گ‍رگ‍وری‌ م‍ی‍رو-گ‍رای‍س‌ ب‍اخ‌
ل‍وئ‍ی‍س‌ ول‍ک‍ان‍وک‌
آ . پ‍وپ‌
ف‍اب‍ر ب‍ی‍رن‌
ن‍ادر اب‍راه‍ی‍م‍ی‌
ج‍ان‌ ب‌. ک‍ن‍ی‌
لارش‍ه‌، ژان‌،۱۹۴۷-
<ل‍ی‍ن‍ر= ل‍ن‍ر>، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۹۵-
ل‍ی‍ن‍دب‍ک‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌
ع‍ل‍ی‌ ح‍ص‍وری‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نمادها( ۳)
<لینر= لنر>، ارنست ، ۱۸۹۵- ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ل۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نمادها(۲)
کووایاما، یاسابورو ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هنر حجم سازی ( هندسی )
ولکانوک ، لوئیس ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۴۰‬,‭و۸‍ه۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزیینی ( ۱)
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۱۰‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزئینی
بروس ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ب۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای هندسی اسلامی ( هنر گره سازی )
بورگوان ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۶۴‬,‭‌ب۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای هندسی ( نقاشی اپتیک )
لارشه ، ژان ،۱۹۴۷- ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ل۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی تولید
لیندبک ، جان رابرت ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایران
آ . پوپ ؛  تهران , تهران فرهنگان , اختران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌پ ۹ ‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح های تزئینی (۱)
ج . بروس - گرگوری میرو-گرایس باخ ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۲۰‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح های تزئینی 2 ( (
ج . بروس - گرگوری میرو-گرایس باخ ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ب ۴ ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجسمه های سفالین
جان ب . کنی ؛  تهران فرهنگان   ،
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۴۲۲۵‬,‭‌ک۹ ‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راندو مصور سازی
رابرت و . گیل ؛  فرهنگان   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۰۵‬,‭‌گ۹ ر ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طرح های هندسی ( ۳ - )نقاشی اپتیک
ژان لارشه ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ل۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرش سیستان
علی حصوری ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا ۹‌ح۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نقش های قالی ترکمن و اقوام همسایه
علی حصوری ؛  فرهنگان   ،
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت در رنگ
فابر بیرن ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۸۸‬,‭‌ب ۹ ‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هنر حجم سازی ( هندسی )
لوئیس ولکانوک ؛  فرهنگان   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۰‬,‭و ۸ ‌ه۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل فلسفی 05 طرح از علی اکبر صادقی نقاش
نادر ابراهیمی ؛  فرهنگان   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۳۲۳‬,‭‌ص۲ ‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راندو
رابرت و . گیل ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۳‬,‭‌گ ۶ر۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک