کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ره‍ن‍گ‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ --ت‍اری‍خ‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ق‍رن‌۱۳ ق‌.
ای‍ران‌ --ت‍م‍دن‌ --پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
م‍ش‍ه‍د --ت‍اری‍خ‌
ب‍ی‍رج‍ن‍د --ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍الات‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ت‍اری‍خ‌ -- دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
آف‍ری‍ق‍ا--ت‍م‍دن‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌--ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌
ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ -- ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۵۷- ۱۳۲۳
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رج‍ب‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۱۸-
رض‍ای‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌،۱۳۱۱-
زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌
روخ‍اس‌، رائ‍ول‌
گ‍ل‍ش‍ن‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌، ۱۳۱۲-
ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۲۴-
ن‍وب‍ان‌، م‍ه‍رال‍زم‍ان‌، ۱۳۳۱-
م‍ج‍ی‍دزاده‌، ی‍وس‍ف‌،۱۳۱۵-
س‍وی‍ج‌، م‍ای‍ک‍ل‌
آه‍ن‍گ‍ران‌،م‍ح‍م‍درس‍ول‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وف‍ای‍ی‌ف‍رد، م‍ه‍دی‌
ح‍ل‍ب‍ی‌،< ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر= ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر>
ه‍اش‍م‍ی‌ف‍رد،م‍ی‍راح‍م‍د،۱۳۱۰-
ح‍س‍ن‌، ح‍س‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
وزت‍رت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
روزن‍ه‌
س‍م‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، (م‍اج‍د)
س‍روش‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍ف‍ت‍ه‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آرای‍ه‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ت‍وس‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ن‍وب‍ان‌
اس‍اطی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی اسلام
حسن ، حسن ابراهیم ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی آرایه   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۷/۷‬,‭‌ح۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وجه تسمیه شهرها و روستاهای ایران
نوبان ، مهرالزمان ، ۱۳۳۱- ؛  [تهران ؟] حسینعلی نوبان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶‬,‭‌ن۹و۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هنر و فرهنگ افریقای سیاه
تهران سروش   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DT‬,‭۱۴‬,‭‍ه۹۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ما چگونه ما شدیم ، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران
زیباکلام ، صادق ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸ز۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جهان ایرانی و ایران جهانی :تحلیل رویکرد جهانگرایانه در رفتار، فرهنگ و تاریخ ایرانیان
ثلاثی ، محسن ،۱۳۲۴- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ث۸‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نوسانات فرهنگ غرب در تاریخ
هاشمی فرد،میراحمد،۱۳۱۰- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ، (ماجد)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف۲‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصلاحات اقتصادی رضاخان و تاثیر عوامل خارجی
آهنگران ،محمدرسول ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۸‬,‭آ۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هزاره های گم شده
رجبی ، پرویز،۱۳۱۸- ؛  تهران توس   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭ر۳‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن و فرهنگ ایران
رضایی ،عبدالعظیم ،۱۳۱۱- ؛  تهران در   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭ر۶‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی هویت شهری بیرجند
وفایی فرد، مهدی ؛  تهران وزترت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۵‬,‭‌ب۹و۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی هویت شهری مشهد
رضوانی ، علیرضا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۲۱‬,‭‌م۵ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و تمدن بین النهرین
مجیدزاده ، یوسف ،۱۳۱۵- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۱‬,‭‌م۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی آموزش و پرورش
گلشن ، محمدرسول ، ۱۳۱۲- ؛  تهران نشر شیفته   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌گ۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سنت و فرهنگ ( مجموعه مقالات )
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۵‬,‭‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی شهری
سویج ، مایکل ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۵۱‬,‭‌س۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاملی در شکل گیری آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران
تهران موسسه فرهنگی قدر ولایت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۵۱‬,‭‌ت۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف کامپیوتر
روخاس ، رائول ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭ر۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ولایتی ، علی اکبر ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان و< جامعه شناسی = جامعه شناسی >
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭P‬,‭۴۱‬,‭‌ب۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن در اسلام ( بررسی هایی چند در فرهنگ و علوم عقلی اسلامی )
حلبی ،< علی اصغر= علی اصغر> ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۲-۸۲
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭‌ح۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3