کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
ت‍ف‍ک‍ر دی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌۱۴
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ --ت‍اری‍خ‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ چ‍ن‍دم‍ل‍ی‍ت‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
اق‍ت‍ص‍اد --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
ژاپ‍ن‌ --س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پدیدآور:
ادواردز، ت‍ون‍ی‌، ۱۹۶۸ - م‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ اش‍ک‍ذری‌، م‍ح‍م‍دج‍م‍ال‌
زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌
<م‍ک‌گ‍وئ‍ی‍گ‍ان‌= م‍ک‌ گ‍وئ‍ی‍گ‍ان‌>، ج‍ی‍م‌، ۱۹۵۲ - م‌
راد، ف‍ی‍روز
ح‍ات‍م‍ی‌ ص‍ادق‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
<ت‍وح‍ی‍د ف‍ام‌= ت‍وح‍ی‍دف‍ام‌>، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-
س‍وی‍ج‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۹-
ورج‍اون‍د، پ‍روی‍ز
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۳۶-
ب‍ات‍رو، آن‍ت‍ون‍ی‍و ام‌
م‍ح‍م‍دی‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، آت‍وس‍ا
ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، س‍ام‍وئ‍ل‌ پ‍ی‌.، ۱۹۲۷ - ۲۰۰۸ م‌
<ک‍ت‍اک‌= ک‍ات‍ک‌>، ک‍ن‍راد ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
اح‍م‍دزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
ت‍راس‍ب‍ی‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
روزن‍ه‌
م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍از)
چ‍اپ‍ار
س‍م‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ع‍رش‌ پ‍ژوه‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ام‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
آف‍ت‍اب‌ ه‍ش‍ت‍م‌
ت‍ران‍ه‌
ه‍خ‍ام‍ن‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
وان‍ی‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ما چگونه ما شدیم ، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران
زیباکلام ، صادق ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸ز۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موانع توسعه فرهنگی در ایران
<توحید فام = توحیدفام >، محمد،۱۳۴۵- ؛  تهران مرکز بازشناسی اسلام و ایران (انتشارات باز)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌ت۷۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داستان توسعه ( گزارش تحلیلی دیداری از ژاپن )
کرمانی ، محمد،۱۳۴۹- ؛  مشهد آفتاب هشتم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۸۱۱‬,‭‌ک۴د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی
ورجاوند، پرویز ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭و۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد و فرهنگ
تراسبی ، دیوید ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۴۸‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی شهری
سویج ، مایکل ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۵۱‬,‭‌س۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اسلامی و توسعه اقتصادی ( بررسی سازگاری و ناسازگاری )
خلیلیان اشکذری ، محمدجمال ؛  تهران موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌خ۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گستره مدیریت در صنعت " جامع و فراگیر"
حاتمی صادق ، محمدعلی ؛  تهران هخامنش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ح۲‌گ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی توسعه فرهنگی ( کندوکاوها و پنداشته های شریعتی )
راد، فیروز ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭ر۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بازاندیشی در فرهنگ و رسانه
احمدزاده کرمانی ، روح الله ، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 08699888نمابر ناشر ;, 89730988آدرس ناشر :تهران خیابان ولیعصر بعد از تقاطع زرتشت کوچه نوربخش پلاک 04 چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
به سوی توسعه فرهنگ دینی در جامعه ایران :آسیبها، چالشها و راهبردها
ابوالقاسمی ، محمدجواد، ۱۳۳۶- ؛  تهران عرش پژوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵/۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی < بین المللی = بین المللی :>جهانی سازی ، تنوع میان فرهنگی و شرکتهای چندملیتی
ادواردز، تونی ، ۱۹۶۸ - م ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بازاندیشی در سیاست فرهنگی
<مک گوئیگان = مک گوئیگان >، جیم ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌گ۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گامی به سوی توسعه
محمدی مزینانی ، آتوسا ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌م۳‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی توسعه پایدار در ایران
تهران نشر علم   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌ت۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش دیجیتالی ( با تاکید بر آموزش از راه دور)
باترو، آنتونیو ام ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<انسان شناسی = انسانشناسی :>کشف تفاوتهای انسانی
<کتاک = کاتک >، کنراد فیلیپ ؛  تهران علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۲۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی < بهره وری = بهره وری >
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و< اندازه گیری = اندازه گیری >سطح سواد زیست محیطی دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ
حسین بیگی ، صدیقه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۲۱،BT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اهمیت فرهنگ
هانتینگتون ، ساموئل پی .، ۱۹۲۷ - ۲۰۰۸ م ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2