کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍غ‍ذی‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
دام‍پ‍روری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍اغ‍س‍ازی‌ دورن‍م‍ا
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۳-
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۳-
اوروی‍س‌، ک‍رت‍ی‍س‌
ح‍ک‍م‍ت‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۱۲-
ه‍ک‍ت‌،پ‍ن‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،- ۱۳۳۳
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در مهندسی رودخانه و تکنولوژی انتقال رسوب در کانالها :مدل کامپیوتری استارز :انتقال رسوب و نظیرسازی رودخانه =)R .B .S .U( noitalumis revir dna tropsnart tnemideS
اورویس ، کرتیس ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۴۰۹‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی باغ و پارک
حکمتی ، جمشید،۱۳۱۲- ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۶-۸۱
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۷۲‬,‭‌ح۸ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( استخدام و اداره کارکنان )
هکت ،پنی ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دامپزشکی :انگلیسی - فارسی )Z-A(
هاشمی ، مسعود،۱۳۳۳- ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۶۰۹‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دامپروری :انگلیسی - فارسی )Z - A(
هاشمی ، مسعود، ۱۳۳۳- ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۲۱‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ صنایع غذایی انگلیسی - فارسی )Z_A(
هاشمی ، مسعود،- ۱۳۳۳ ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۴۹‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک