کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍رش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رش‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍ح‍ول‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍رش‌ ای‍ران‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ - ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ - ای‍ران‍ی‌ - ت‍ص‍اوی‍ر پ‍ارچ‍ه‌ ب‍اف‍ی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌-ای‍ران‌
روی‍داد ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌
ف‍رش‌ و گ‍ل‍ی‍م‌
ف‍رش‌--ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر-ف‍رش‌ و م‍ن‍س‍وج‍ات‌ - خ‍طاطی‌ و م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور-ن‍ق‍اش‍ی‌ رن‍گ‌ روغ‍ن‌ و م‍ق‍وای‌ لاک‍ی‌-س‍ف‍ال‌ و ب‍ل‍ور-
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ --ای‍ران‌ --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ --ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ درک‍س‍ب‌ وک‍ار - ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ چ‍ی‍ت‌ س‍ازی‍ان‌
اری‍ک‌ اش‍ن‍ب‍رن‍ر
آرت‍ور اپ‍ه‍ام‌ پ‍وپ‌
س‍ی‍روس‌ پ‍ره‍ام‌
ح‍س‍ن‌ آذرپ‍اد
ش‍ی‍ری‍ن‌ ص‍ور اس‍راف‍ی‍ل‌
م‍ح‍م‍د ج‍واد ن‍ص‍ی‍ری‌
پ‍ات‍ری‍س‌ ف‍ون‍ت‍ن‌
م‍ب‍ارک‍ی‌، م‍ه‍دی‌
س‌ . م‍اس‍ل‍ن‍ی‍ت‍س‍ی‍ا
ک‍ی‍م‌، وو -چ‍ون‍گ‌
ن‍ظری‌ ن‍س‍ب‌، آزاده‌
زن‍ده‌ دل‌، ح‍س‍ن‌
ع‍ل‍ی‌ ح‍ص‍وری‌
اح‍م‍د دان‍ش‍گ‍ر
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
ی‍س‍اول‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍گ‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ف‍ردی‍ن‌
س‍روش‌
م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ ای‍ران‌؛ س‍روش‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌
س‍خ‍ن‌گ‍س‍ت‍ر
دی‌
م‍ع‍ی‍ن‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر ای‍ران‍گ‍ردان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله ها، سخنرانیها و برنامه های نخستین همایش سراسری فرش در آموزش عالی ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۳۷۹-دانشگاه کاشان
همایش سراسری فرش در آموزش عالی (نخستین :۱۳۷۹ : کاشان ) ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دومین نمایشگاه بزرگ فرش ایران ، ۱-۷ شهریور۱۳۷۲
نمایشگاه بزرگ فرش ایران ( دومین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران مرکز توسعه صادرات ایران ؛ سروش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سنگفرش هر خیابان از طلاست
کیم ، وو -چونگ ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در تحول نقش مایه ها و طرحهای فرش ایرانی در دوره صفویه
مبارکی ، مهدی ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲۹،RT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استان زنجان
زنده دل ، حسن ؛  تهران نشر ایرانگردان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭ز۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدل یک رویداد فرهنگی هنری جهت تبدیل آن به جاذبه گردشگری ( مطالعه موردی صنایع دستی )
نظری نسب ، آزاده ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۰۴،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فرش ایران
احمد دانشگر ؛  تهران دی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۷۴۶‬,‭د۲۵۳‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قالی ها و قالیچه های شهری و روستایی ایران
اریک اشنبرنر ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قالی ها و قالیچه های ایران
اریک اشنبرنر ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش دانشگاهی فرش دستباف
امیر حسین چیت سازیان ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف۴ ‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیری در هنر ایران
آرتور اپهام پوپ ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قالی ایران یا باغ همیشه بهار
پاتریس فونتن ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا ۹ ‌ف۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هنر ایران
س . ماسلنیتسیا ؛  نشر کارنگ   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۹۰‬,‭‌م۲ ‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شاهکارهای فرشبافی فارس
سیروس پرهام ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۸۰۹۲۳‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
غروب زرین فرش ساروق
شیرین صور اسرافیل ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرش ایران
شیرین صور اسرافیل ؛  تهران فردین   ،
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۹۹۳۷‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ص۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرش سیستان
علی حصوری ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا ۹‌ح۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نقش های قالی ترکمن و اقوام همسایه
علی حصوری ؛  فرهنگان   ،
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرشنامه ایران
حسن آذرپاد ؛  تهران پژوهشگاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیری در هنر قالی بافی ایران
محمد جواد نصیری ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۶ ‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2