کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ردوس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ -- ای‍ران‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
طرح‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌
رح‍ی‍م‌زاده‌ ص‍ف‍وی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۲۷۳ - ۱۳۳۸ -- خ‍اطرات‌
م‍م‍ت‍ح‍ن‌ال‍دول‍ه‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۶۳ - ۱۳۲۷ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ری‍اض‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ول‍ی‍د -- ف‍رای‍ن‍ده‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍م‍ی‍ری‌
آم‍ار
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
آزادی‌ ع‍ق‍ی‍ده‌
 
پدیدآور:
ک‍رای‍ر، ج‍ان‍ات‍ان‌
م‍وی‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
راس‌، ش‍ل‍دون‌
وی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ت‍ی‍وزس‍ن‌، ج‍رال‍د، ۱۹۳۸-
<ب‍ی‍ت‍س‌=ب‍ی‍ت‍ز>، داگ‍لاس‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
دگ‍ارم‍و، ارن‍س‍ت‌ پ‍ل‌،۱۹۰۷-
ب‍رق‍ز، دی‍وی‍د
م‍م‍ت‍ح‍ن‌ال‍دول‍ه‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۶۳- ۱۳۲۷ ق‌
ش‍اپ‍وی‌، پ‍ی‌ ی‍ر
<س‍ال‍م‍ن‌= س‍ال‍م‍ون‌>، چ‍ارل‍ز
آی‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ق‍رب‍ان‍ی‌، ف‍رج‌ال‍ل‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
رح‍ی‍م‌زاده‌ ص‍ف‍وی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۲۷۳- ۱۳۳۸
ن‍وری‍س‌، چ‍ارل‍زه‍د،۱۹۱۰daeH selrahC,sirroN -
ت‍ری‍ولا، م‍اری‍و
<ک‍ری‍ش‌ ن‍ام‍ورت‍ی‌= ک‍ری‍ش‍ن‍ام‍ورت‍ی‌>، ادای‍ات‍وم‍ان‍گ‍الام‌ ون‍ک‍ات‍ارام‍ا
ک‍اظم‌زاده‌ درب‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌
<رای‍و = رائ‍و>، اس‌. اس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ ( م‍ش‍ه‍د )
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌)
ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزادی عقیده و بیان به همراه دو نوشته حقوقی دیگر .اصل حاکمیت قراردادها نگرشی بر مبانی فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی ...ملی کردن و جایگان آن در حقوق بین الملل
آیتی ، حمید ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BV‬,‭۷۴۱‬,‭آ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<شبیه سازی = شبیه سازی >
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭ر۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتمهای عددی :محاسبات در علوم و مهندسی
<کریش نامورتی = کریشنامورتی >، ادایاتومانگالام ونکاتاراما ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای خمیری برای سازه های فولادی و بتنی
موی ، استیوارت ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۲‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و محاسبه < سازه های = سازه های >فولادی
<سالمن = سالمون >، چارلز ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۲۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی
تیوزسن ، جرالد، ۱۹۳۸- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی ( تئوری و کاربرد)
<رایو = رائو>، اس . اس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭ر۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی و تحلیل آزمایشها
شاپوی ، پی یر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ش۲ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سریهای = سری های >زمانی :روشهای یک متغیری و< چند متغیری = چندمتغیری >
وی ، ویلیام ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۰-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭و۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل < سریهای = سری های >زمانی
کرایر، جاناتان ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌ک۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرایندهای تولید
دگارمو، ارنست پل ،۱۹۰۷- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭د۸‌م۸۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه کنترل و کنترل بهینه
برقز، دیوید ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۳‬,‭‌ب۴‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی
کاظم زاده دربان ، مصطفی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ک۲ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی ( همراه با برنامه های کامپیوتری )
تریولا، ماریو ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ت۴آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ممتحن الدوله :زندگینامه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله شقاقی
ممتحن الدوله ، مهدی ، ۱۲۶۳- ۱۳۲۷ ق ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۹۱‬,‭‌م۸۷‌م۸۷‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اسرار سقوط احمدشاه
رحیم زاده صفوی ، علی اصغر، ۱۲۷۳- ۱۳۳۸ ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۴‬,‭ر۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی تحلیل < سازه ها= سازه ها>
نوریس ، چارلزهد،۱۹۱۰daeH selrahC,sirroN - ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ن۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور( آراء حقوقی )
قربانی ، فرج الله ، گردآورنده ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۵۵‬,‭‌ق۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی شامل کلیه قوانین و مقررات مربوط به ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن
<بیتس =بیتز>، داگلاس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4