کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ردوس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اوس‍ت‍ا .ف‍ارس‍ی‌ .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲ - ۱۳۴۸ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ل‍م‍ی‍ح‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
ان‍واع‌ ادب‍ی‌
دا۱۲۳
ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۲۰
اورازان‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
 
پدیدآور:
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌،۱۳۴۸-۱۳۰۲
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰-
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌
ش‍م‍س‍ی‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸
ف‍ج‍ر، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۸-
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸
زاه‍دی‌، ت‍ورج‌، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
ف‍ردوس‌
دی‍دگ‍اه‌: ف‍ردوس‌
ف‍ردوس‌; م‍ج‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حکمت معنوی موسیقی
زاهدی ، تورج ، ۱۳۳۴- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭ز۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اشراق
فجر، محمدابراهیم ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۹‬,‭‌ج۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خسی در میقات :سفرنامه
آل احمد، جلال ، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸ ؛  تهران دیدگاه : فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۰۸‬,‭آ۸‌خ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انواع ادبی
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵/۵‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیان
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۶‬,‭‌ش۸‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیان و معانی
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۶‬,‭‌ش۸‌ب۹۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با عروض و قافیه
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۵۸‬,‭‌ش۸آ۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اشارات ادبیات فارسی ( اساطیر، سنن ، آداب ، اعتقادات ، علوم )...
شمسیا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۶۳‬,‭‌ت۸‌ش۷۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص۷‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات در ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص۷‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان جامع شمس تبریزی :شامل ۴۲۰۰۰ بیت اشعار فارسی و عربی و ملمعات ۳۵۰۰ غزل و قصیده و مقطعات و ترجیعات و ۱۹۹۵ رباعی ؛ به انضمام معانی لغات و شرح اصطلاحات
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴- ۶۷۲ ق ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۹۴‬,‭‌م۸د۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پنج داستان
آل احمد، جلال ،۱۳۴۸-۱۳۰۲ ؛  [تهران ] فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۰‬,‭آ۱۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سه تار
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭آ۷‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیر مدرسه
آل احمد، جلال ، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸ ؛  تهران دیدگاه : فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ادب و هنر بیگانه
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۱۴۵‬,‭آ۷‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اورازان :وضع محل ، آداب و رسوم ، فلکلور، لهجه
آل احمد، جلال ، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸ ؛  تهران فردوس ; مجید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭و۴آ۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی فیلم ( نگاهی دیگر)
زاهدی ، تورج ، ۱۳۳۴- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۲۰۷۵‬,‭ز۲‌م۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
برگردان گاتها
اوستا .یسنا .گاهان .فارسی ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۵۱۵‬,‭‌گ۲۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات ؛مجموعه گفت و شنیدها
آل احمد،جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۸‬,‭‌ج۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص۷‌ت۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2