کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا، ۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا،- ۱۳۲۹
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه ( رشته حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی )
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف۴ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل تمرین ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ف۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل ریاضی عمومی ( ۱( )رشته ریاضی )
فرخو، لیدا،- ۱۳۲۹ ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات ۱ برای رشته های علوم انسانی
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ف۳۵۲۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات ۱ برای رشته های علوم انسانی
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ف۳۵۲۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مقدماتی برای رشته های علوم انسانی
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک