کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رج‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ول‌ و ارز
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
 
پدیدآور:
ف‍رج‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ف‍رج‍ی‌ ،ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
: ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ک‍وی‍ر
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
فرجی ، یوسف ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶-۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان ( ۱)
فرجی ،یوسف ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد خرد
فرجی ، یوسف ؛  تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ف۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک