کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍رواری‍د -م‍ن‍ج‍وق‌ -پ‍ول‍ک‌ -م‍ل‍ی‍ل‍ه‌ -س‍ن‍گ‌
ت‍رس‌ از ام‍ت‍ح‍ان‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ ادب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ا -- ارزش‌ گ‍ذاری‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
م‍دی‍ران‌ ع‍ام‍ل‌ --م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
دراک‍ر، پ‍ی‍ت‍رف‍ردی‍ن‍ان‍د، ۱۹۰۹ -- -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
ام‍د۱۲۳
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍ب‍اری‌ م‍ق‍دم‌، ع‍ب‍اس‌
ج‍م‍ع‍ه‌ پ‍ور اح‍م‍د
اع‍ظم‌ ح‍اج‌ ص‍ف‍ری‌
ب‍اک‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، م‍ارک‍وس‌
دام‍وداران‌، آس‍وات‌، ۱۹۵۷ - م‌
پ‍ی‍ت‍رز، ت‍ام‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ه‍ی‍رم‌
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۲۸-
<ت‍پ‌ اس‍ک‍ات‌= ت‍پ‌اس‍ک‍ات‌>، دان‌،- ۱۹۴۷
دراک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
دراک‍ر،پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د،۱۹۰۹-
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‌
ل‍ن‍چ‍ی‍ون‍ی‌، پ‍ات‍ری‍ک‌، ۱۹۶۵ - م‌
<دراک‍ر= دروک‍ر>، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د، ۱۹۰۹- ۲۰۰۵ م‌
راب‍ی‍ن‍ز ،اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ ،۱۹۴۳-
ل‍ن‍چ‍ی‍ون‍ی‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
ی‍ن‍ی‍س‌ ، وارن‌
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز چ‍ارل‍ز، ۱۹۵۸ - م‌
<دراک‍ر= دروک‍ر>، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردن‍ی‍ان‍د، ۱۹۰۹- ۲۰۰۵ م‌.
دی‍وی‍س‌، اس‍ت‍ان‌
 
ناشر:
ف‍را
ف‍را ان‍گ‍ی‍زش‌
ف‍را گ‍ف‍ت‌
ن‍ش‍ر ف‍را
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ف‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ماجراهای یک < مشاهده گر= مشاهده گر>
دراکر،پیتر فردیناند،۱۹۰۹- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۵۹‬,‭د۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت منابع انسانی
آرمسترانگ ، مایکل ،۱۹۲۸- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درس هایی از آینده :دریافتی از واقعیت های دوران اقتصاد اطلاعات و بعد
دیویس ، استان ؛  تهران نشر فرا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭د۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر خود :ارزشهایتان را زندگی کنید
اسمیت ، هیرم ؛  تهران سازمان فرهنگی فرا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پنج دشمن کار تیمی
لنچیونی ، پاتریک ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌ل۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیران برجسته سخن می گویند
پیترز، تام ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌پ۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در جامعه < آینده = اینده >
دراکر، پیتر ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۴‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت از راه < ارزش ها = ارزشها>
بلانچارد، کن ؛  فرا   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
رابینز ،استیفن ،۱۹۴۳- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کتاب مدیران کهنه کار
ینیس ، وارن ؛  تهران نشر فرا   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گام دوم :کشف توانمندیها برنامه ای برای انقلاب در پرورش هوشمندی و توانمندیهای خود و کارکنان
باکینگهام ، مارکوس ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ب۲‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<ارزش گذاری = ارزش گذاری >سهام مفاهیم و< مدل های = مدل های >کاربردی
داموداران ، آسوات ، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۹‬,‭د۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چالشهای مدیریت در سده < بیست ویکم =۲۱>
<دراکر= دروکر>، پیتر فردنیاند، ۱۹۰۹- ۲۰۰۵ م . ؛  تهران فرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۷‬,‭د۲‌چ۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اضطراب امتحان
جمعه پور احمد ؛  مشهد فرا انگیزش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰/۶‬,‭‌ج۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چهار دغدغه ی مدیران :هیچ کاری مهم تر از سالم سازی سازمان نیست
لنچیونی ، پاتریک ، ۱۹۶۵ - م ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲‬,‭‌ل۹‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روزنوشت پیتر دراکر
<دراکر= دروکر>، پیتر فردیناند، ۱۹۰۹- ۲۰۰۵ م ؛  تهران نشر فرا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ادبی مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو
جباری مقدم ، عباس ؛  قم فرا گفت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۱‬,‭‌ج۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سنگ دوزی زر دوز
اعظم حاج صفری ؛  قم فرا گفت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارزش آفرینی در اقتصاد< شبکه ای = شبکه ای >
<تپ اسکات = تپ اسکات >، دان ،- ۱۹۴۷ ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ساختن برای ماندن
کالینز، جیمز چارلز، ۱۹۵۸ - م ؛  تهران سازمان فرهنگی فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ک۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2