کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍راه‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ا( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۳-
اح‍م‍دی‌ ف‍ولادی‌، ی‍اس‍ر،۱۳۵۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ف‍راه‍ن‍گ‌
ف‍راه‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله :مبانی و کاربرد
مقدم ، حسن ،۱۳۳۳- ؛  تهران فراهنگ   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌م۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گسترشی بر المپیادهای کامپیوتر ایران
احمدی فولادی ، یاسر،۱۳۵۸- ؛  تهران نشر فراهنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۲۴‬,‭‌ف‍لا۳‌گ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک