کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد -- ح‍س‍اب‍داری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۹-
ت‍ق‍ی‌ اح‍م‍دی‌
ت‍رک‍اش‍ون‍د، اک‍ب‍ر،۱۳۵۷-
روزب‍ه‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تفسیر آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مهندسی زلزله
ترکاشوند، اکبر،۱۳۵۷- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری حقوق و دستمزد به انضمام پرسش ها و نمونه سوالات طبقه بندی شده ( حسابداری حقوق و دستمزد به کمک رایانه )کد استاندارد مهارت حسابداری حقوق و دستمزد ۴-۱/۳۴/۳۹-۳( کد استاندارد قدیم )۲/۱/۳۴-۳۹-۳
روزبهانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۱۲۸۲- ۶۶۹۶۹۵۰۵ - ۶۶۴۶۰۸۳۲ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . جمهوری ، خ . دانشگاه تهران ،نرسیده به چهار راه لبافی نژادپ 29 فرازاندیش سبز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۲۶‬,‭ر۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تبلیغات محیطی ( :مهندسی تبلیغات شهری )
احمدی ، تقی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۴۳‬,‭‌ف‍لا۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات مهندسی شهرسازی
تقی احمدی ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۱۰/۵‬,‭‌ف‍لا ۳ ‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تبلیغات محیطی ( :مهندسی تبلیغات شهری )
احمدی ، تقی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۴۳/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک