کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍رات‍ج‍دد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍رات‍ج‍دد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍رات‍ج‍دد --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ش‌، اس‍ک‍ات‌،۱۹۴۵-
س‍ی‍دم‍ن‌،< اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌= اس‍ت‍ی‍ون‌>
وات‍رز، م‍ال‍ک‍وم‌، م‌- ۱۹۴۶
اس‍م‍ارت‌، ب‍اری‌، ۱۹۴۶ - م‌.
وی‍لان‌ ک‍ورت‌ رزن‍او، پ‍ول‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌
اخ‍ت‍ران‌
آت‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
پ‍ژواک‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی پست مدرنیسم
لش ، اسکات ،۱۹۴۵- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۳‬,‭‌ل۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیسم و علوم اجتماعی ( دیدگاه ها، راهبردها و موانع )
ویلان کورت رزناو، پولین ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۵۶‬,‭و۹‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرایط مدرن < مناقشه های = مناقشه های >پست مدرن
اسمارت ، باری ، ۱۹۴۶ - م . ؛  تهران اختران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کشاکش آرا در< جامعه شناسی = جامعه شناسی < :>نظریه های = نظریه های >امروز جامعه شناسی
سیدمن ،< استیفن = استیون > ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۸۵‬,‭‌س۹‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پسامدرنیسم و جامعه ی مصرفی
تهران : تلفن ناشر : ۲۶۲۱۳۱۳۷،آدرس ناشر :تهران - انتهای بزرگراه هفریقا - مجتمع اداری الهیه - شماره -442 واحد 606 پژواک   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۳۱‬,‭‌ج۹‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه سنتی و جامعه مدرن
واترز، مالکوم ، م - ۱۹۴۶ ؛  تهران نقش جهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭و۲‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک