کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ --پ‍ای‍داری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ای‍ران‌ --ق‍ی‍م‍ت‌ه‍ا
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
زل‍زل‍ه‌--م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ض‍م‍ی‍ن‍ه‌ و م‍وض‍وع‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا --م‍رم‍ت‌ و ب‍ازس‍ازی‌
س‍ازه‌--ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‍ه‍ا --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍ی‌س‍ازی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ت‍ون‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ن‍رم‌اف‍زار اپ‍ن‌س‍ی‍س‌
زل‍زل‍ه‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌
 
پدیدآور:
ق‍اض‍ی‌ م‍غ‍رب‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۲-
<زه‍رائ‍ی‌= زه‍رای‍ی‌>، م‍ه‍دی‌
ج‍رم‍ی‌ م‍ل‍وی‍ن‌
ل‍وزه‌، ول‍ف‍رام‌
ت‍اب‍ش‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ن‍وب‍ری‌، س‍اب‍ی‍ن‍ا، ۱۳۵۶-
<ت‍اب‍ش‍پ‍ور= ت‍اب‍ش‌ پ‍ور>، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۲-
ف‍ل‍ی‍ن‌، ل‍ن‍ی‌ ج‍ی‌.
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۵۶-
م‍ح‍ب‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۴۶-
<ت‍اب‍ش‍پ‍ور= ت‍اب‍ش‌ پ‍ور>، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍م‍اچ‍ی‌، ی‍ون‍س‌، ۱۳۶۱-
ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍د،۱۳۵۴-
پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌ ج‍ی‌
<ره‍ائ‍ی‌= ره‍ای‍ی‌>، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۲-
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌
 
ناشر:
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون طراحی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی پارکینگهای طبقاتی
فلین ، لنی جی . ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد و روشهای < مقاوم سازی = مقاوم سازی < >سازه های = سازه های >بتنی
رهایی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
امیری ، امید،۱۳۵۴- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭‌ف‍لا۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صفحات پای ستون ( کف ستونها)
لوزه ، ولفرام ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۹۲‬,‭‌ل۹‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل جامع مهندسی پی
طهموریان ، فرزانه ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ط۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مسائل مبانی مهندسی زلزله و بارگذاری < لرزه ای = لرزه ای >
<تابشپور= تابش پور>، محمد رضا ؛  تهران , سبزوار فدک ایساتیس , دانشگاه تربیبت معلم سبزوار   ، ۱۳۸۸ , ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ت۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < غیر خطی = غیرخطی < >سازه ها= سازه ها>
تابش پور، محمد رضا ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ت۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله کاربردی در طراحی و بهسازی
<تابشپور= تابش پور>، محمدرضا ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ت۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< روش های = روشهای >بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهای >موجود
محبی مقدم ، بهروز، ۱۳۴۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌م۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل مکانیک خاک
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭ط۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<مدل سازی = مدلسازی >کاربردی با استفاده از< نرم افزار= نرم افزار< >= seeSnepOاوپن سیس >
کماچی ، یونس ، ۱۳۶۱- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۲۶ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ک۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اجرای ساختمانهای بتن آرمه
<رهائی = رهایی >، علیرضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭ر۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل طراحی < سازه های = سازه های >فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت DFRL
<زهرائی = زهرایی >، مهدی ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ت۳ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی < سیستم های = سیستمهای >مخابراتی
پروکیس ، جان جی ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسایل < سیستم های = سیستم های >مخابراتی
قاضی مغربی ، سعید، ۱۳۴۲- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌پ۴‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایسم ها در معماری
جرمی ملوین ؛  فدک ایساتیس   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۴‬,‭‌م ۷ ‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق < فن آوری = فناوری >اطلاعات
نوبری ، سابینا، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسایل < سازه های = سازه های >بتن آرمه
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک