کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍دک‌ ای‍ات‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
وزی‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ف‍دک‌ ای‍ات‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل دینامیک خاک
وزیری ، محسن ؛  تهران فدک ایاتیس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭و۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک