کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
ع‍م‍ل‍ک‍رد روان‍ی‌
طرح‍واره‌
آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ص‍لاح‍ی‍ت‌ دار ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌ س‍رطان‌ -ت‍ازه‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ داده‌ ش‍ده‌
س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌
رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وی‌
ف‍رزن‍د پ‍روری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ م‍ث‍ب‍ت‌
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌
دی‍ن‌ و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ و ذه‍ن‌آگ‍اه‍ی‌( م‍ای‍ن‍دف‍ول‍ن‍س‌)
دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌
آم‍وزش‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، ک‍م‍روی‍ی‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
<زوج‌ درم‍ان‍ی‌= زوج‌درم‍ان‍ی‌ >ه‍ی‍ج‍ان‌م‍ح‍ور ب‍ر م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ و ک‍اه‍ش‌ ت‍ع‍ارض‌ه‍ای‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍ردی‍ن‌ زاده‌، ه‍دی‌
ج‍م‍ال‍ی‌ م‍طل‍ق‌، م‍رج‍ان‌
ش‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌
غ‍لام‍ی‌، زه‍را
س‍ات‍ک‍ی‍ن‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
اخ‍وان‌ راد، ش‍ی‍وا
م‍ج‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌ راد، ال‍ه‍ام‌
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
پ‍رواس‍ی‌ ، پ‍ری‍س‍ا
ح‍اج‍ی‌ ک‍اظم‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ری‍م‌
غ‍لام‍ی‌ ، اک‍رم‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ ،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
<ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌ = ش‍ی‍ر اف‍ک‍ن‌>، ش‍ی‍م‍ا
م‍ن‍ص‍وری‍ان‌، س‍ارا
س‍ی‍اح‌ ق‍رب‍ان‍ی‌، گ‍ل‍ن‍از
ف‍راه‍ت‍ی‌، م‍ه‍رزاد
رس‍ت‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍را
م‍ی‍ل‍ت‍ن‌ ب‍رگ‍ر، ری‍م‍ون‍د
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
<شیوه های = شیوه های >تغییر رفتار
میلتن برگر، ریموند ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱-۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی
شاکر، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با منبع کنترل ، عزت نفس ، کمرویی و مهارتهای ارتباطی نوجوانان
فراهتی ، مهرزاد ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای < روان شناختی = روانشناختی :>ارزشیابی شخصیت و سلامت روان
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی خانواده درمانی شناختی - رفتاری بر اضطراب کودکان ، عملکرد خانواده و شیوه < فرزند پروری = فرزندپروری >مادران
رستمی ، سمیرا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۷،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی < اثربخشی = اثر بخشی >آموزش والدین در کاهش علائم اختلال سلوک فرزندان ، الگوهای ارتباطی و عملکرد خانواده
پرواسی ، پریسا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۸،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه ابعاد شخصیت ، سلامت روان و< کمال گرایی = کمال گرایی >با رضایت زناشویی در خانواده های شاهد و< غیر شاهد= غیرشاهد>
غلامی ، اکرم ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۹،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
آموزش < غنی سازی = غنی سازی >ازدواج مبتنی بر طرح تایم و تاثیر آن بر کاهش مشکلات ارتباطی زوجین
منصوریان ، سارا ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۲،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
<پیش بینی = پیش بینی >رضایت زناشویی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی
ساتکین ، مجتبی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۳،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه عملکرد روانی ( افسردگی ، اضطراب اختلال استرس پس از سانحه - )شناختی ( حافظه شرح حال ، آینده نگر )و عملکرد خانوادگی والدین فرزندان مبتلا به سرطان و والدین فرزندان عادی
سیاح قربانی ، گلناز ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۴،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی کمرویی نوجوانان
اخوان راد، شیوا ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۶،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش < مهارتهای = مهارت های >مقابله ای بر سلامت روانی و بهبود کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده
کمردین زاده ، هدی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۹،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه شیوه های < فرزند پروری = فرزندپروری >ادراک شده با< طرحواره های = طرحواره های >ناسازگار اولیه و جهت گیری مذهبی
حاجی کاظم طهرانی ، مریم ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۳،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه ، شیوه های < فرزند پروری = فرزندپروری >ادراک شده و الگوهای ارتباطی در زوجین با سبک مقابله مساله مدار و هیجان مدار
حسنی ، ملیحه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۷،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه < سبک های = سبکهای >دلبستگی ، سبک های ابراز هیجان و رضایت زناشویی در زنان و مردان
مجرد، حسین ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۸،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر برنامه مداخله صلاحیت دار بازماندگان سرطان - تازه تشخیص داده شده بر نشانه های استرس پس از سانحه و حالت اضطراب والدین کودکان مبتلا به سرطان
<شیرافکن = شیر افکن >، شیما ؛  علم وفرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۹،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر کاهش استرس فرزندپروری ، افزایش بهزیستی روانشناختی و تغییر< سبک های = سبکهای >فرزندپروری مادران کودکان کم توان ذهنی
رفیعی ،محبوبه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۶،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان نقش پیش بینی کنندگی < سبک های = سبکهای >دلبستگی ، مولفه های تمایزیافتگی و عملکرد جنسی بر رضایت زناشویی زنان
جمالی مطلق ، مرجان ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۱،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نقش معنویت و ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی زنان و مردان شاغل
غلامی ، زهرا ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۶۰،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی < خانواده درمانی = خانواده درمانی >ستیر با< زوج درمانی = زوج درمانی >هیجان محور بر مهارت های ارتباطی و کاهش تعارض های زناشویی زوجین
عبدالهی راد، الهام ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۶۳،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3