کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ارس‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ف‍ارس‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب تکاملی اسلام
فارسی ، جلال الدین ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ف۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک