کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : غ‍لام‍رض‍ا ع‍زی‍زی‌، ش‍ه‍رآش‍وب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
غ‍لام‍رض‍ا ع‍زی‍زی‌، ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی و خط مشی دولت ها ( برای کارشناسی و کارشناسی ارشد)
عزیزی ، غلامرضا، ۱۳۱۹- ؛  تهران غلامرضا عزیزی ، شهرآشوب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌ع۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک