کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ در ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ع‍ک‍اس‍ی‌- ع‍ک‍اس‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌ - ای‍ران‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ - طراح‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌طه‍ران‍ی‌، ن‍دا، ۱۳۵۸-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، س‍ی‍دس‍ع‍ی‍د، ۱۳۶۴-
زن‍گ‍ی‌آب‍ادی‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌، ۱۳۶۳-
پ‍طر ت‍اس‍ک‌
ه‍ادی‌ م‍ی‍رم‍ی‍ران‌
خ‍دادادی‌ م‍ت‍رج‍م‌زاده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰-
ی‍ح‍ی‍ی‌ ذک‍اء
 
ناشر:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
پ‍ی‍ک‍ره‌
ج‍م‍ال‌ ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر
م‍رک‍ب‌ س‍پ‍ی‍د
پ‍ازی‍ن‍ه‌
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌:اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر همراه با سوال و جواب
تهران گریفین :اسلیمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭د۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول عکاسی
پطر تاسک ؛  هنر   ،
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۵‬,‭‌س۲ ‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار سید هادی میر میران
هادی میرمیران ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۸۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران
یحیی ذکاء ؛  تهران علمی فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۳۶۱۰۷‬,‭ذ۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری عکاسی
تهران جمال هنر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۳۵‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کارکردهای فرهنگی هنری عکاسی در ایران ( ۱۳۸۰ -۱۳۳۰ خورشیدی )
خدادادی مترجم زاده ، محمد، ۱۳۴۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۹۴۵۳،آدرس ناشر :خ . ۱۲ فروردین . پاساژ ۱۲ فروردین . پ ۱۰ مرکب سپید   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۰۷‬,‭‌خ۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اخبار عکاسی در عهد ناصری
زنگی آبادی ، نازنین ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۰۷‬,‭ز۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری عکاسی
میرمحمدی ، سیدسعید، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۶۹۳۲۹و ۶۶۹۱۱۸۱۵،آدرس ناشر :تهران . خ توحید- خ فرصت شیرازی - ک یوسف -پ -6ط3 کارنامه کتاب   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی در باستان شناسی و نگاهی بر عکاسی مردم نگاری
حسین طهرانی ، ندا، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۷۷۱۶۷۴- ۶۶۹۶۱۵۲۲ - ۶۶۹۷۵۲۴۶-۷ - ۰۹۱۲۱۰۵۴۰۹۸ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . کارگر جنوبی ، نرسیده به روانمهر، بن بست گشتاسب ، پ .۶۶ پازینه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۷۷۵‬,‭‌ح۵‌ع۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک