کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ک‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍طب‍وع‍ات‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ظه‍ور و چ‍اپ‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ رن‍گ‍ی‌ -- ظه‍ور و چ‍اپ‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌ ت‍ک‌ چ‍ه‍ره‌ -- ن‍ورپ‍ردازی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ع‍ک‍اس‍ان‌
ع‍دس‍ی‍ه‍ای‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ک‍م‍پ‍وزی‍س‍ی‍ون‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ت‍ون‌، ج‍ورج‌
آدام‍ز، ان‍س‍ل‌ ای‍س‍ت‍ن‌،۱۹۸۴-۱۹۰۲
ج‍لال‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
ف‍ی‌ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آن‍دری‍اس‌، ۱۹۰۶-
درس‍اه‍اک‍ی‍ان‌ ،وازری‍ک‌
دی‍ن‍ی‍ن‌، ج‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ش‍ف‍ائ‍ی‍ه‌، ه‍ادی‌،۱۳۰۲-
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳-
ک‍وب‍ر، ک‍ن‍ت‌، ۱۹۴۶-
ب‍وی‍وت‌، رن‍ه‌
م‍ان‍ت‍ه‌، ه‍ارال‍د
دل‍س‍س‌، ک‍ارل‍و
ن‍ورن‍ب‍رگ‌، وال‍ت‍ر، ۱۹۰۷-
ع‍ب‍اس‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
خ‍طی‍ر، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
وح‍دت‍ی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ب‍لاف‌، ه‍الا
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ل‍دم‍ن‌، ادم‍ون‍د ب‍رک‌
 
ناشر:
ع‍ک‍س‍خ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍ر: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌اس‍لام‍ی‌
ن‍ی‍م‍ا
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ک‍س‍رائ‍ی‍ان‌
ج‍اودان‌خ‍رد
ب‍رگ‌
س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ع‍ف‍اف‌: م‍ارل‍ی‍ک‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌: زم‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک عکاسی
فی نینگر، آندریاس ، ۱۹۰۶- ؛  تهران نصرالله کسرائیان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی برای مطبوعات " فتوژورنالیسم "
کوبر، کنت ، ۱۹۴۶- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۲۰‬,‭‌ک۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترکیب بندی در عکاسی
مانته ، هارالد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۷۹‬,‭‌م۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی عکس
دینین ، جکلین ؛  تهران عکسخانه شهر: دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۹‬,‭د۹ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دوربین عکاسی
آدامز، انسل ایستن ،۱۹۸۴-۱۹۰۲ ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۵۰‬,‭آ۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عکاسی
عباسی ، اسماعیل ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۹‬,‭‌ع۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر عکاسی مدرن
بویوت ، رنه ؛  تهران نیما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۹‍ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ظهور و چاپ رنگی :روش کار در لابراتوار عکاسی
خطیر، ضیاءالدین ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۱۰‬,‭‌خ۶ظ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی از تاریخ تا تکنیک
گشایش ، فرهاد، ۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف : مارلیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۵‬,‭‌گ۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی سیاه و سفید :راهنمای ظهور فیلم و چاپ عکس
جلالی ، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران موسسه فرهنگستان : زمینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۸۷‬,‭‌ج۸‌ع۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دوربین
بلاف ، هالا ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عدسی در عکاسی و فیلمبرداری
جعفریان ، حسین ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۷۰‬,‭‌ج۷‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فن و هنر عکاسی
شفائیه ، هادی ،۱۳۰۲- ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۷‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عکاسان و عکاسی : هفت مقاله از برنیس آبوت ،ادوارد اشتایخن ،آنسل آدامز،هانری کارتیه بروسون ،و.یوجین اسمیت ،ماینور وایت
درساهاکیان ،وازریک ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ع۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی برای شما
دلسس ، کارلو ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۶‬,‭د۸‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عکاسی در عکاسی سیاه - سفید و رنگی
ایتون ، جورج ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۱۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هنر عکاسی " ثبت زمان "
وحدتیان ، عبدالمجید ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۶‬,‭و۳‍ه۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نورپردازی تک چهره
نورنبرگ ، والتر، ۱۹۰۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت پیدایش عکاسی
تهران سروش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۵‬,‭‌س۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تنوع تجارب تجسمی
فلدمن ، ادموند برک ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۱‬,‭‌ف۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9