کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍م‍ی‍دزن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د
 
پدیدآور:
<ع‍م‍ی‍دزن‍ج‍ان‍ی‌= ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌>، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۶-
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۶-
ع‍م‍ی‍دزن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ طوب‍ی‌
م‍ی‍زان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)؛م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده کتاب :انقلاب اسلامی و ریشه های آن
عمید زنجانی ، عباسعلی ،۱۳۱۶- ؛  تهران کتاب طوبی   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فقه
عمیدزنجانی ، عباسعلی ؛  [تهران ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )؛موسسه علوم اسلامی   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹/۵‬,‭‌ع۸‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موجبات ضمان :درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی
عمیدزنجانی ، عباسعلی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۲/۱‬,‭‌ع۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده کتاب انقلاب اسلامی و< ریشه های = ریشه های >آن
<عمیدزنجانی = عمید زنجانی >، عباسعلی ،۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک