کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍س‍ت‌ و آزم‍ون‌
م‍ع‍م‍اری‌ - رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ -ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ - ف‍ن‌ - پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ --رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ --ف‍ن‌
گ‍راف‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ ک‍ل‍ی‍م‍ن‍ت‌
ک‍ل‍ی‍م‍ن‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌
وان‌ وای‍ک‌، ه‍ل‍ن‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌، گ‍ردآورن‍ده‌
س‍ی‍ام‍ک‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
س‍م‍ی‍را
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰=هزار>تست منتخب شیمی ، فیزیک ، ریاضیات ویژه داوطلبان کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ، گردآورنده ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی و عمومی ۱۲ سال کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیش از< ۳۰۰= سیصد >نکته مهم درباره نقاشی بصورت پرسش و پاسخ
وان وایک ، هلن ؛  تهران میکائیل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۱۱۵‬,‭و۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی حرفه ای ویژه معماران و هنرمندان
کلیمنت ، استیفن ؛  تهران نشر میکائیل   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ک۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی حرفه ای ویژه معماران و هنر مندان
استیفن کلیمنت ؛  تهران میکائیل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ک۸ ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کنکور هنر
سیامک علیزاده ؛  جهاد دانشگاهی   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۱۲و۱۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تصویری
سیامک علیزاده ؛  اسلیمی   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۴۵‬,‭و ۲ ‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تکنیک های ویژه ی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
سیامک علیزاده ؛  تهران سمیرا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭CC‬,‭۱۳۵‬,‭‌ع۸‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک