کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌( م‍س‍وول‍ی‍ت‌ )م‍دن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌
<م‍ح‍ص‍ور ش‍دگ‍ی‌= م‍ح‍ص‍ورش‍دگ‍ی‌< >غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌= غ‍ی‍رف‍ع‍ال‌ >و ف‍ع‍ال‌
س‍ی‌ (++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
<ع‍ل‍ی‍زاده‌= ع‍ل‍ی‌ زاده‌>، ح‍م‍ی‍ده‌
<ع‍ل‍ی‌ زاده‌= ع‍ل‍ی‍زاده‌>، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ع‍ل‍ی‍زاده‌ ه‍ش‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها >در++< = Cسی پلاس پلاس >
علیزاده ، حسین ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی < محصور شدگی = محصورشدگی < >غیر فعال = غیرفعال >و فعال در ستونهای < بتن = بتون >مسلح مربع و مستطیلی ....
علیزاده هشی ، حسین ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۵،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >معرفت ، جستاری در تبیین رابطه (( ساخت و کنش اجتماعی ))و ((معرفت های بشری ))
<علی زاده = علیزاده >، عبدالرضا ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶‬,‭‌ع۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل حقوقی شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت مدنی تولیدکنندگان
<علیزاده = علی زاده >، حمیده ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۲۲،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک