کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ل‍وی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ازو، ی‍اس‍وج‍ی‍رو، ۱۹۰۳- ۱۹۶۳orijusaY ,uzO .
ف‍ی‍ل‍م‍ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ع‍ل‍وی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ای‍ن‍دی‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۷۱ - م‌
ع‍ل‍وی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌
دان‍ژه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سینمای یاسوجیرو ازو
علوی طباطبائی ، ابوالحسن ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭آ۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سینمای داستانی جنگ
علوی طباطبایی ، ابوالحسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر ادبیات و هنر مقاومت   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ج۹‌ع۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سینما و روح بشر :تحلیل روانکاوانه فیلم
ایندیک ، ویلیام ، ۱۹۷۱ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ت۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک