کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍ش‍اوره‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ه‍وم‍ن‌،< ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌= ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌>
<ای‍س‍اک‌= ای‍زاک‌>، اس‍ت‍ف‍ان‌،۱۹۲۵-
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌،۱۳۳۶-
ش‍ری‍ف‍ی‌،< ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا= ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا>
خ‍ل‍ج‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۰-
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌،۱۳۱۸-
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
ب‍ن‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ه‍م‍ت‌،۱۳۴۷-
ح‍ات‍م‍ی‌، ج‍واد،۱۳۵۲-
س‍رم‍د، زه‍ره‌، ۱۳۱۳-
<ال‍ه‌ دادی‌= ال‍ه‌دادی‌>، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۵۳-
پ‍ی‍اژه‌ ،ژان‌
ح‍س‍ن‌زاده‌، رم‍ض‍ان‌،۱۳۴۴-
ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۴۶-
ادواردز، آل‍ن‌ ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۱۴-
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ن‍ش‍ر س‍خ‍ن‌
ارس‍ب‍اران‌: ب‍در
س‍م‍ت‌
پ‍ردازش‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ژوب‍ی‍ن‌: م‍ج‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ام‍داد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌-ک‍ارب‍ردی‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشی در تحقیق روانی
ادواردز، آلن لوئیس ، ۱۹۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ؛  [تهران ] ارسباران : بدر   ، ۱۳۷۷-۹۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >تحقیق در علوم رفتاری
سرمد، زهره ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۸۲-۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌س۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ،۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
احتمالات و آمار کاربردی در< روان شناسی = روانشناسی >و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭د۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی آموزشی
حاتمی ، جواد،۱۳۵۲- ؛  تهران کمیته امداد امام خمینی (ره )، مرکز آموزش عالی علمی -کاربردی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۳‬,‭‌ح۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
شامبیاتی ، هوشنگ ،۱۳۱۸- ؛  تهران ژوبین : مجد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ش۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
بیابانگرد، اسماعیل ،۱۳۴۶- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
<ایساک = ایزاک >، استفان ،۱۹۲۵- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر تعامل فقه و تربیت
بناری ، علی همت ،۱۳۴۷- ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ب۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش های آماری در علوم رفتاری ( آمار توصیفی و آمار استنباطی )
حسن زاده ، رمضان ،۱۳۴۴- ؛  تهران نشر ویرایش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در< روان شناسی = روانشناسی >و علوم تربیتی
دلاور، علی ،۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۷-۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تربیت به کجا می سپرد؟ به ضمیمه روشهای آموزشی شناخت شناسی ژنتیک ، یادگیری
پیاژه ،ژان ؛  تهران موسسه انشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌پ۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در علوم رفتاری
شریفی ،< حسن پاشا= حسن پاشا> ؛  تهران نشر سخن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
احتمالات و آمار کاربردی در< روان شناسی = روانشناسی >و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭د۸‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
خلجی ، حسن ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری در پژوهش رفتاری
هومن ،< حیدرعلی = حیدر علی > ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ( روش تحقیق )
تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۷۵۵۶۱-۷ ،آدرس ناشر :تهران - خ شهدای ژاندارمری - بین فروردین و اردیبهشت - ساختمان پردازش - پ - 231 پردازش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌گ۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظارت و راهنمایی کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی ۱ شامل :شرح - نکته - تست
<اله دادی = اله دادی >، اسماعیل ، ۱۳۵۳- ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷/۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم تربتی (۱ )از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۹ با پاسخ های تشریحی شامل دروس زبان عمومی ...
سلیمی ، حشمت ،۱۳۳۶- ؛  تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2