کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --ن‍ظری‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ع‍ام‍ل‌ گ‍رای‍ی‌ ن‍م‍ادی‍ن‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا( ارت‍ب‍اطات‌)
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۲-
<ف‍ران‍ک‍ف‍ورد= ف‍ران‍ک‍ف‍ورت‌ - >ن‍چ‍م‍ی‍اس‌، چ‍اوا
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ی‍وم‍ن‌،< لاورن‍س‌= لارن‍س‌>
دلاور، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۰-
س‍ی‍دع‍ب‍اس‌زاده‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
<ان‍درس‍ون‌= ان‍درس‍ن‌>، وال‍ری‌،۱۹۳۷ - م‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا ، ۱۳۵۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ، ۱۳۲۴-
<ح‍اف‍ظ ن‍ی‍ا= ح‍اف‍ظن‍ی‍ا>، م‍ح‍م‍درض‍ا
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹-
ک‍ی‍وی‌، رم‍ون‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ل‍وی‍ه‌، ع‍ادل‌، ۱۳۴۱-
س‍اع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
دورت‍ی‍ه‌، ژان‌ ف‍ران‍س‍وا
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱
<ه‍ال‍س‍ت‍ی‌= ه‍ول‍س‍ت‍ی‌>، ال‌-آر
ت‍ام‍س‌، ار .ل‍ی‍ن‍دل‍ف‌
ف‍ل‍ی‍ک‌، اووه‌، ۱۹۵۶ - م‌.
 
ناشر:
ه‍م‍ش‍ه‍ری‌
ارس‍ب‍اران‌: ب‍در
س‍م‍ت‌
ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ب‍در
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ت‍وت‍ی‍ا
ل‍وی‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر روش تحقیق در علوم انسانی
<حافظ نیا= حافظنیا>، محمدرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷-۹۱
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ح۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ؛  [تهران ] ارسباران : بدر   ، ۱۳۷۷-۹۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ،۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم انسانی ، با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ، ۱۳۲۴- ؛  تهران بدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عملی تحقیق در علوم انسانی
سیدعباس زاده ، میرمحمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < محتوی = محتوا >در علوم اجتماعی و انسانی
<هالستی = هولستی >، ال -آر ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۳-۸۰
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۳‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق در علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۹۰-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علوم انسانی گستره شناختها
دورتیه ، ژان فرانسوا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۸۶‬,‭د۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( با رهیافت عقلانیت انتقادی )
ساعی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه پردازی = نظریه پردازی ( >مفاهیم و استلزامات )
حسینی ، رضا ، ۱۳۵۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ح۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تحقیق کیفی
فلیک ، اووه ، ۱۹۵۶ - م . ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( نظری و عملی )
کیوی ، رمون ؛  تهران توتیا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >پژوهش در علوم اجتماعی
<فرانکفورد= فرانکفورت - >نچمیاس ، چاوا ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‍ه۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای فراتحلیل در پژوهش های اجتماعی و رفتاری
قاضی طباطبایی ، محمود، ۱۳۳۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۹۵۹۰,آدرس ناشر :تهران ، میدان انقلاب ، روبه روی درب اصلی دانشگاه تهران ، پاساژ فروزنده ، پلاک ۳۳ جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‌ق۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >پژوهش اجتماعی :رویکردهای کیفی و کمی - جلو دوم
نیومن ،< لاورنس = لارنس > ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >تحقیق کیفی در علوم ارتباطات
تامس ، ار .لیندلف ؛  تهران همشهری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ت۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کیفی در علوم اجتماعی
ابراهیمی لویه ، عادل ، ۱۳۴۱- ؛  تهران لویه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >تحقیق در مدیریت منابع انسانی
<اندرسون = اندرسن >، والری ،۱۹۳۷ - م ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی
دیانی ، محمدحسین ، ۱۳۱۹- ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭د۹‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2