کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا( ارت‍ب‍اطات‌)
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ن‍وی‌ پ‍ور، داوود،۱۳۵۳-
م‍ارش‍ال‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، دی‍وی‍د
واس‌، دی‌ .ای‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۰-
اس‍ت‍رب‍رگ‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ج‍ی‌
ب‍ب‍ی‌، ارل‌،۱۹۳۸ -م‌.
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
<رف‍ی‍ع‌پ‍ور= رف‍ی‍ع‌ پ‍ور>، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
س‍م‍ی‍ن‍ار ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌( ۱۳۷۰ :ت‍ه‍ران‌)
س‍ی‍گ‍ل‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۹۱۶- ۱۹۶۱
وای‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍وت‌، ۱۹۱۴-
<ی‍ی‍ن‌= ی‍ن‌>، راب‍رت‌
ب‍ل‍ی‍ک‍ی‌، ن‍ورم‍ن‌
س‍ادم‍ن‌ ،س‍ی‍م‍ور
ن‍ب‍وی‌، ب‍ه‍روز
س‍اع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
<ه‍ال‍س‍ت‍ی‌= ه‍ول‍س‍ت‍ی‌>، ال‌-آر
س‍ک‍اران‌، اوم‍ا
 
ناشر:
ک‍اراپ‍ی‍ام‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا"س‍م‍ت‌"
س‍م‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر دواوی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ب‍ی‍ان‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رش‍د
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ ، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ی‌ آم‍ار
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه
سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۳۷۰ :تهران ) ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها"سمت "   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<کند و کاو ها= کندو کاوها >و< پنداشته ها= پنداشته ها :>مقدمه ای بر< روشهای = روش های >شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
<رفیع پور= رفیع پور>، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی
نبوی ، بهروز ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۶۲‬,‭‌ن۲‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ،۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در مدیریت
سکاران ، اوما ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌س۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار غیرپارامتری برای علوم رفتاری
سیگل ، سیدنی ، ۱۹۱۶- ۱۹۶۱ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌س۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی
سیلورمن ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < محتوی = محتوا >در علوم اجتماعی و انسانی
<هالستی = هولستی >، ال -آر ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۳-۸۰
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۳‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ( نظری -عملی )
ببی ، ارل ،۱۹۳۸ -م . ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق در علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۹۰-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیمایش در تحقیقات اجتماعی
واس ، دی .ای ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭و۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طراحی پرسشنامه
سادمن ،سیمور ؛  تهران کاراپیام   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<روش شناسی = روش شناسی < >آمار گیری = آمارگیری >
تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده ی آمار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملی مشارکتی
وایت ، ویلیام فوت ، ۱۹۱۴- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭و۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( با رهیافت عقلانیت انتقادی )
ساعی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی
مارشال ، کاترین ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی
استربرگ ، کریستین جی ؛  یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<روش های پژوهش = روشهای تحقیق >در علوم رفتاری
معنوی پور، داوود،۱۳۵۳- ؛  تهران موسسه نشر دواوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌م۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < پژوهش های = پژوهشهای >اجتماعی
بلیکی ، نورمن ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‌ب۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق موردی
<یین = ین >، رابرت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ی۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3