کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ررض‍ا
<س‍ی‍ف‌ ال‍ه‌ پ‍ور= س‍ی‍ف‌ال‍ه‌پ‍ور>، س‍اس‍ان‌، ۱۳۵۲-
ب‍وی‍ل‌ اش‍ت‍اد، روب‍رت‌
ن‍ظری‌ ه‍ری‍س‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۵۷-
<وف‍ای‍ی‌ پ‍ور= وف‍ای‍ی‌پ‍ور>، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۴ - ، [ دک‍ت‍ر]
زارع‌، وح‍ی‍د
ک‍روی‍ت‌ س‍ی‍ک‌، اروی‍ن‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌: ع‍ب‍ادی‌
ع‍ب‍ادی‌: ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل ریاضیات پیشرفته مهندسی
کرویت سیک ، اروین ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۸۸-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل قطعات و مدارات الکترونیک ۲
بویل اشتاد، روبرت ؛  تهران علمیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل قطعات و مدارات الکترونیک
بویل اشتاد، روبرت ؛  تهران علمیران : عبادی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل استاتیک بی یر .جانسون
زارع ، وحید ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭ز۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل کاتسوهیکو اوگاتا
<سیف اله پور= سیف اله پور>، ساسان ، ۱۳۵۲- ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌س۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳۲۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ن۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع مکانیک سیالات ( آموزش و آزمون )جامع ترین کتاب برای دانشجویان و داوطلبان ...
<وفایی پور= وفایی پور>، رامین ، ۱۳۵۴ - ، [ دکتر] ؛  تبریز عبادی : علمیران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭و۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
نظری هریس ، فرهاد، ۱۳۵۷- ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک