کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌- س‍ی‍رو س‍ی‍اح‍ت‌ - داس‍ت‍ان‌
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۹۹- ۱۹۶۱ ، tsenrE ,yawgnimeH.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍رق‌ --ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر و م‍ردم‌( ن‍ش‍ری‍ه‌ -- )ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دا۱۲۳
م‍ف‍ص‍ل‍ه‍ا -- ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌، ج‍م‍ش‍ی‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود،- ۸۳۲ ق‌ -- .ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
ع‍ل‍ف‌ک‍ش‍ه‍ا -- ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‍ه‍ا -- ای‍ران‌
ب‍اب‍ل‌( ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ -- )ت‍اری‍خ‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- آس‍ی‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ف‍ره‍اد،۱۳۲۸-----
ادی‍ب‌س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۰-
م‍ان‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر،۱۳۲۷-
م‍وح‍د، ص‍دی‍ق‍ه‌
م‍وری‍ه‌، ج‍ی‍م‍ز
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۰-
ف‍ارس‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۲-
ک‍ی‍ن‍گ‌، ل‍ئ‍ون‍ارد وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۸۶۹- ۱۹۱۹
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۸-
گ‍ری‍م‍ال‌، پ‍ی‍ر، ۱۹۱۲-
ج‍غ‍ت‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
واک‍ف‌ م‍ارالان‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌، ج‍م‍ش‍ی‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود،- ۸۳۲ ق‌
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، گ‍رگ‍وری‌، ۱۹۳۱-
ح‍س‍ن‌، اح‍م‍دی‍وس‍ف‌
ی‍ون‍س‍ک‍و
ج‍اس‍ب‍ی‌ ،< ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌= ع‍ب‍دال‍ه‌>
ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز،۱۹۷۰-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍خ‍ش‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍رک‍ز ش‍ی‍راز
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، س‍روش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌: ک‍ت‍اب‌ پ‍رس‍ت‍ه‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت
جاسبی ،< عبدالله = عبداله > ؛  تهران مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بابل از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان
کینگ ، لئونارد ویلیام ، ۱۸۶۹- ۱۹۱۹ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۱‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حاجی بابای اصفهانی
موریه ، جیمز ؛  تهران انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۳۶‬,‭‌م۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تونیتای بینوا" راه پر رنج شناخت "
مان ، هاینریش ، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰ ؛  تهران علمی و فنی ، بخش هنر و ادبیات : کتاب پرسته   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اجمالی علف کشهای مجاز در ایران :مشخصات و روشهای سنتز
دستغیب ، فرهاد،۱۳۲۸----- ؛  شیراز سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، بخش کشاورزی ، مرکز شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۱/۴‬,‭د۵‌ب۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بچه های آسمان :فیلمنامه به همراه گفتگو
مجیدی ، مجید، ۱۳۳۸- ؛  تهران کانون فرهنگی ، علمی و هنری ایثارگران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پاپا( خاطرات )
همینگوی ، گرگوری ، ۱۹۳۱- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۴۳‬,‭‌م۹‌ی۸۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی
حسن ، احمدیوسف ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۲۷/۳‬,‭‌ح۵‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی کاربردی مفاصل اندام بالایی و پایینی
جغتائی ، محمدتقی ؛  تهران موسسه نشر علمی فرهنگی پژوهشگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ج۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
از سمرقند به کاشان :نامه های غیاث الدین جمشید کاشانی به پدرش
غیاث الدین ، جمشیدبن مسعود،- ۸۳۲ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹‬,‭‌غ۹آ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرست تحلیلی مقالات مجله هنر و مردم ( ۱۳۵۷-۱۳۴۲)
موحد، صدیقه ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭AP‬,‭۹۵‬,‭‌ف۲‍ه۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی کتابشناسیها
آقابخشی ، علی اکبر،۱۳۲۷- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭آ۱آ۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی فرهنگهای دو زبانه و چندزبانه فارسی
رحمت اللهی ، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۰۴‬,‭و۲ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی برق - الکترونیک - مخابرات
فتاحی ، رحمت الله ،۱۳۳۰- ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌ف۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تکنولوژی سنتی ایران
واکف مارالانی ، منیره ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد ومدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۹۶‬,‭و۲۳۴‌ک‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماده ساختن کتاب :برای مولفان ، مترجمان ، ویراستاران ، کتابداران ، ناشران ، چاپخانه ها .... ویراست دوم با پیوستی در پیرامون نشر رومیزی [ )PTD( دی تی پی ]
ادیب سلطانی ، میرشمس الدین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۳‬,‭‌ف‍لا۴ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های بابل و ایران باستان
گریمال ، پیر، ۱۹۱۲- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۳‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم
کاپلستون ، فردریک چارلز،۱۹۷۰- ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی ، سروش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌ک۲‌ف۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب تکاملی اسلام
فارسی ، جلال الدین ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ف۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات علمی و فنی در آسیا و اقیانوسیه :بررسی کلی نیازها و پیشنهادها
یونسکو ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۵‬,‭آ۵‌ی۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9