کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌ -- ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌
س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌، گ‍راف‍ی‍ک‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
طراح‍ان‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍ت‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ول‍ی‍ک‍ول‌
ان‍ف‍ی‍س‌، پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌، س‍ری‌ زم‍ان‍ی‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ت‍ح‍رک‌، ات‍ورگ‍رس‍ی‍و، ن‍رخ‌ ارز، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا --اص‍ول‌ ن‍گ‍ارش‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌
گ‍ن‍ادوت‍روپ‍ی‍ن‌ ج‍ف‍ت‍ی‌ ان‍س‍ان‌)GCh(
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍رائ‍م‌ ک‍ودک‍ان‌( طف‍ل‌)
طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- اص‍ول‌ ن‍گ‍ارش‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ص‍ری‌
ق‍اب‌ ف‍ولادی‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ دارای‌ ح‍رک‍ت‌ گ‍ه‍واره‌ ای‌
ت‍ح‍ری‍ک‌ م‍غ‍زی‌ -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ -- پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
<ک‍ال‍ووی‌= ک‍ل‍ووی‌>،< اس‍ت‍ف‍ان‌= اس‍ت‍ی‍ون‌>
ف‍ری‍دون‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ح‍م‍ودی‌ م‍ت‍ان‍ک‍لای‍ی‌، س‍ان‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ش‍ع‍ل‍ی‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۴-
ان‍ص‍اری‌ طرق‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ب‍اق‍ی‌، ح‍دی‍ث‍ه‌، ۱۳۶۰-
<دای‍ر= دوی‍ر>، لاری‌
<س‍رآب‍ادان‍ی‌= س‍ر آب‍ادان‍ی‌>، م‍ه‍دی‍ه‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۹-
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ف‍ن‍اوری‌
پ‍گ‍ل‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌ ام‌
ص‍ادق‍ی‌، زه‍را
ک‍ل‍ه‍رن‍ی‍ا گ‍ل‍ک‍ار، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ای‍م‍ان‌
ش‍م‍س‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ح‍م‍ود اق‍دم‌، س‍م‍ان‍ه‌
ن‍ام‍داری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه < پایان نامه های = پایان نامه های >تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ
تهران دانشگاه علم و فرهنگ ، معاونت پژوهشی   ، ۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۸۳۵‬,‭د۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی و اجرایی اعضای < هیئت = هیات >علمی دانشگاه علم و فرهنگ پائیز۱۳۹۳
دانشگاه علم و فرهنگ . معاونت پژوهش و فناوری ؛  تهران دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۹۷۳‬,‭د۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<شیوه نامه = شیوه نامه >نگارش پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشگاه علم و فرهنگ ؛  تهران معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرمت طرح تحقیق ( پروپوزال )پایان نامه /رساله ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه علم و فرهنگ ؛  تهران معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد و< سیاستگذاری = سیاست گذاری >گردشگری
<دایر= دویر>، لاری ؛  تهران : تلفن ناشر :۶۶۹۵۱۵۹۵-39680152190 ،آدرس ناشر :تهران ،خ انقلاب ،خ دانشگاه ،خ وحید نظری ،شماره ۴۷ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی : دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭د۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اثر egasu nodoc سلول های OHC بر میزان بیان ژن کد کننده زیر واحد بتای هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی
محمود اقدم ، سمانه ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۲۶،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی گرافیک راهنما در< سایت های = سایت های >گردشگری تاریخی ایران ( مطالعه موردی :سایت گردشگری چغازنبیل )
فریدونی ، فاطمه ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶گ
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۵،ZT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
مشعلی ، بهزاد، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۳۸۱۷۱،آدرس ناشر :تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان شهید قموشی (پارک سابق )- دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۷‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ی کشت دو بعدی فولیکول های اولیه ی تخمدانی با استفاده از داربست خارج سلولی صفاق بین روده ای ، همکشتی با سلول های مزانشیمی و محیط کشت القایی آن در مدل موشی
<سرآبادانی = سر آبادانی >، مهدیه ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۴۷،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
<پیش بینی = پیش بینی >نرخ ارز با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی ( انفیس )
شمس ، مسعود ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۲۰،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری خلاق ( از تبیین مدل مفهومی تا پایداری اکوسیستم )
حسنی ، علی ، ۱۳۳۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۳۸۱۷۱،آدرس ناشر :تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان شهید قموشی (پارک سابق )- دانشگاه علم و فرهنگ - طبقه اول - انتشارات دانشگاه دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ح۵‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عناصر در< سبک های = سبکهای >معماری داخلی :دانشنامه علمی جزئیات معماری داخلی ( ۱۴۸۵ میلادی تاکنون )
<کالووی = کلووی >،< استفان = استیون > ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۳۸۱۷۱،آدرس ناشر :تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان شهید قموشی (پارک سابق )- دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭‌ک۸‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
منظر در معماری داخلی
باقی ، حدیثه ، ۱۳۶۰- ؛  تهران دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۹‬,‭‌ب۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه طراحان برتر مبلمان
نامداری ، محمدرضا، ۱۳۵۴- ؛  تهران دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۵-
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۳۹۹‬,‭‌ن۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات تصویری معماری داخلی ( انگلیسی -فارسی )
پگلر، مارتین ام ؛  تهران دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭‌پ۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحریک جریان مستقیم درون جمجمه ای )SCDT(: با تاکید بر درمان اختلالات روانشناختی )
کلهرنیا گلکار، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۵۰‬,‭‌ک۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل بصری طراحی نوشتار در< پوستر های = پوسترهای >نگارخانه های شهر تهران با رویکرد ارتباط شناسی
محمودی متانکلایی ، ساناز ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۲۶،ZT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی استفاده از حرکت < گهواره ای = گهواره ای >در بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان میان مرتبه با مهاربند فولادی
انصاری طرقی ، مرضیه ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۲۶۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل حقوقی جرم شناختی ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی
علیزاده ، ایمان ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ،
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۳۰،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی سازگاری زناشویی براساس ملاکهای انتخاب همسر با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده ویژگیهای شخصیتی
صادقی ، زهرا ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۵۲،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک