کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍لات‌
ح‍ج‍م‌ - ب‍ازده‌
راب‍طه‌ پ‍زش‍ک‌ و ب‍ی‍م‍ار
اع‍م‍پ‍ا۱۲۳
ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌
ن‍گ‍ارخ‍ان‍ه‌
پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ طب‍ق‍ات‍ی‌
ام‍طپ‍ا۱۲۳
س‍ل‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
اام‍پ‍ا۱۲۳
اص‍ن‍پ‍ا۱۲۳
ق‍اب‌ ف‍ولادی‌
ب‍رن‍د
رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌
ام‍م‍پ‍ا۱۲۳
س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍رخ‍ان‍ل‍و، خ‍دی‍ج‍ه‌
ح‍اف‍ظ ال‍ص‍ح‍ی‌، آرش‌
ع‍س‍ک‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
س‍اج‍دی‌ دس‍ت‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ام‍ی‌ ن‍وری‌،< ع‍ل‍ی‌ رض‍ا= ع‍ل‍ی‍رض‍ا>
ف‍ره‍ادی‌ ب‍اب‍ادی‌، ف‍اطم‍ه‌
رج‍ب‍ی‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍طه‍ره‌
ب‍رادران‌، م‍ری‍م‌
ن‍وروزی‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍س‍رت‍ی‌ ن‍م‍ی‍ن‍ی‌،< ح‍م‍ی‍درض‍ا= ح‍م‍ی‍د رض‍ا>
ن‍ب‍ی‌ زاده‌، ح‍ام‍د
ام‍ی‍ن‌، روزب‍ه‌
ام‍ی‍ری‌ ج‍اوی‍د، ش‍ب‍ن‍م‌
<ف‍ره‍ود ن‍ی‍ا= ف‍ره‍ودن‍ی‍ا>، ص‍ب‍ا
س‍رک‍رده‌، ه‍م‍ا
ب‍اق‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
داداش‌ زاده‌، خ‍ش‍ای‍ار
ج‍م‍ال‍ی‌ ن‍ژاد، ه‍ادی‌
ث‍اب‍ت‌، ب‍ه‍ن‍از
ف‍راه‍ان‍ی‌ راد،< ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ = ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌>
 
ناشر:
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش نگارخانه ها در مدگرایی نقاشی معاصر ایران دهه ی هشتاد
<فرهود نیا= فرهودنیا>، صبا ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۸،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل < جامعه شناختی = جامعه شناختی >انزوای هنرمندان " مطالعه موردی در نقاشی معاصر ایران "
امین ، روزبه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۹،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیان ANR orciM های b01 ، 12، c002 ، 533 ، 373 ، c025 در< سلول های = سلولهای >بنیادی ملانوما
رجبی فومشی ، مطهره ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۲۸،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه پزشک و بیمار با نظریه کنش ارتباطی هابرماس ( بررسی تقابل بیان زیست جهان و بیان پزشکی بین پزشکان متخصص داخلی و بیماران در درمانگاه بیمارستان آموزشی - درمانی امام حسین علیه السلام )
شیرخانلو، خدیجه ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۳،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات ژنتیکی ژن ILOIVOM در مردان نابارور آزواسپرمیای غیرانسدادی مراجعه کننده به مرکز ناباروی رویان
سرکرده ، هما ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۲۹،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
وضعیت حقوق معاملات اشخاص < ممنوع المعامله = ممنوع المعامله >
نبی زاده ، حامد ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۲۶،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
شهر، تشویش و آرزومندی " با تاکید بر وضعیت < مسئله گون = مسئله گون >خانه در شهر تهران "
فرهادی بابادی ، فاطمه ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۴،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از گسترش عملکرد کیفیت و< فرایند= فرآیند >تحلیل سلسله مراتبی
ساجدی دستکی ، محمد ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۷،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزش " برند "لوازم خانگی ایرانی از نظر مصرف کنندگان در شهر تهران
عسکریان ، علی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۵،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روابط حجم - بازده در بازار ایران در شرایط بحرانی و با استفاده از رویکرد کاپولا
نوروزی ، محسن ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۶،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
<مدلسازی = مدل سازی >عدم تقارن و تغییر ساختاری < سری های = سریهای >زمانی مالی با استفاده از < فرایند های = فرآیندهای > چوله - نرمال مارکوف سوئیچینگ گارچ
فراهانی راد،< امیرحسین = امیر حسین > ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۷،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر< توانمند سازی = توانمندسازی >کارکنان در صندوق بازنشستگی کشوری
امیری جاوید، شبنم ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۳،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و مقایسه < دال های = دالهای < >پارکینگ های = پارکینگهای >طبقاتی < بتنی = بتونی >
حافظ الصحی ، آرش ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۱،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان شرکت گاز شهر تهران و ارائه الگوی بهینه
مسرتی نمینی ،< حمیدرضا= حمید رضا> ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۴،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پیوند فصل مشترک الیاف با< بتن = بتون >و تاثیر آن بر رفتار< لرزه ای = لرزه ای >مقاطع < بتنی = بتونی >
برادران ، مریم ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار< لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهای < >بتنی = بتونی >با سیستم اجرای قالب تونلی
جمالی نژاد، هادی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۵۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه آزمایشگاهی رفتار< قاب های = قابهای >فولادی < سرد نورد شده = سردنورد شده >پر شده با< بتن = بتون >سبک تحت بار جانبی افزاینده
شامی نوری ،< علی رضا= علیرضا> ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۴،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه استقرار< سیستم های = سیستمهای >اطلاعاتی با عملکرد سازمان ( مورد مطالعه :شرکت نرم افزاری نماد ایران )
داداش زاده ، خشایار ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۵،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدل < برون سپاری = برونسپاری < >فرایندهای = فرآیند های > اجرای طرح پیاده سازی سیستم < اندازه گیری = اندازه گیری >هوشمند در سازمان بهره وری انرژی ایران
ثابت ، بهناز ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۶،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل دینامیکی < ورق های = ورقهای >مستطیلی با نیروهای محوری تحت بارهای < ضربه ای = ضربه ای >خارج از صفحه به روش المان طیفی
باقری ، مجتبی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۶،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9