کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‌ و ادب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌--ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌س‍ازی‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍ن‍ای‍ی‌ م‍س‍ل‍ح‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
آن‍دری‍وپ‍ول‍وس‌، ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
اش‍ن‍ای‍در، راب‍رت‌
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور،۱۳۳۴-
دادگ‍ر ک‍رم‍اج‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
چ‍وپ‍را،< آن‍ی‍ل‌= ان‍ی‍ل‌>
طال‍ق‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۲۸-
<ص‍ان‍ع‍ی‌ پ‍ور= ص‍ان‍ع‍ی‌پ‍ور>، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۳-
ی‍و ، وی‌.ون‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍رب‌ م‍ازار، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ب‍ش‍ی‍ر ع‍ل‍م‌ و ادب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در تصمیم گیریهای مالی
عرب مازار، محمد، ۱۳۳۷- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۲/۵‬,‭‌ع۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا،< آنیل = انیل > ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران ( مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران )
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی و اقتصاد دولت
دادگر کرماجانی ، یدالله ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭د۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی جهانی شدن شرکتها و موسسات
<صانعی پور= صانعی پور>، محمود،۱۳۲۳- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری بشیر علم و ادب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۸/۵‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمان های بنایی
اشنایدر، رابرت ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۰‬,‭‌ف‍لا۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ؛ نظریه ها و کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اجزای محدود برای تحلیل سازه ها
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ط۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >سرد< نورد شده = نوردشده >فولادی
یو ، وی .ون ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ی۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحول ، خلاقیت و نوآوری
آندریوپولوس ، کنستانتین ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۶۶۵۸۶،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان قدس -واحد ۳ علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭آ۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تطبیقی ( نگرش < بین المللی = بین المللی )>
طالقانی ، غلامرضا، ۱۳۲۸- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭ط۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک