کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ا۱۲۳
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ رن‍گ‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍اره‍ای‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍ی‍راگ‍ر
ن‍ق‍اش‍ی‌ رئ‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌
م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ق‍رارداد
ت‍ع‍ارض‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
رف‍ت‍ار ل‍زره‌ ای‌
ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌
م‍دل‍س‍ازی‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ا
م‍دل‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
گ‍ی‍رن‍ده‌ ل‍پ‍ت‍ی‍ن‌
پ‍س‍ت‌ ب‍ان‍ک‌
م‍ی‍راگ‍رج‍رم‍ی‌
اس‍ت‍رات‍ژی‌
ت‍ص‍اوی‍ر ش‍ک‍ار در ن‍گ‍ارگ‍ری‌
ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌
آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
<رح‍ی‍م‌زاده‌= رح‍ی‍م‌ زاده‌>، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
خ‍وش‍روی‍ی‌ م‍ج‍د، م‍ه‍دی‌
م‍ش‍ای‍خ‍ی‌ ن‍ظام‌ آب‍ادی‌، م‍ری‍م‌
زارع‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍رزان‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
<ع‍ارف‌ن‍ی‍ا= ع‍ارف‌ ن‍ی‍ا>، ع‍اطف‍ه‌
زن‍دی‍ه‌، وح‍ی‍د
اح‍دی‌ ک‍ل‍ی‌، پ‍رس‍ت‍و
ح‍ات‍م‍ی‌ ب‍اروق‌، ل‍ی‍لا
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، م‍ی‍ن‍ا
ب‍ن‍ی‌ س‍ع‍ی‍د، آرن‍وش‌
پ‍ورص‍ب‍اغ‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍ص‍طف‍ی‌ ل‍و، ف‍اطم‍ه‌
پ‍وزش‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
م‍ن‍ص‍وری‍ان‌، س‍ارا
ن‍ی‍ل‌ ق‍از، ن‍س‍ی‍م‌
ام‍رال‍ه‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌
ش‍ی‍ری‌ ج‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ر
م‍ه‍دی‍ان‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
رفتار< لرزه ای = لرزه ای >پلهای پیش ساخته مرکب در مناطق لرزه خیز شهری
شیری جیان ، امیر ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی صحنه های شکار در نگارگری سنتی
مصطفی لو، فاطمه ؛  دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۷-۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تعارض زناشویی ، رضایت زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای < ازدواج های = ازدواجهای >فامیلی و< غیر فامیلی = غیرفامیلی >
امرالهی ، ریحانه ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۶،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی کارایی شعب پست بانک بااستفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده هاو شبکه عصبی احتمالی
نصیریان ، مینا ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۱،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
نقاشی رئالیستی معاصر درایران و شرایط اجتماعی ظهورآن ( ۱۳۷۶-۱۳۸۸)
نیل قاز، نسیم ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۱،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بیش واکنش سرمایه گذاران بازار سهام ایران به اخبار ورود و خروج بحران مالی جهانی
زندیه ، وحید ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۲،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه ی بازنمایی خود و دیگری در< فیلم های = فیلمهای >سینمایی ژانر جنگی در سه دهه ی اخیر در ایران
پورصباغ ، علیرضا ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۴،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی حضور گیرنده ی لپتین در اسپرم افراد بارور و نابارور
حاتمی باروق ، لیلا ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۳،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اهمیت عوامل موثر بر انتقال کسب و کارهای خانوادگی به نسل های بعدی از دیدگاه صاحبان آنها -مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان البرز
زارعی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۷،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر مدلسازی < ستون ها= ستونها >در عملکرد< قاب های = قابهای >خمشی < بتنی = بتونی >
صالحی ، محمدمهدی ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تدوین استراتژی صنعت انیمیشن ایران بر پایه نتایج تحلیل استراتژیک
مشایخی نظام آبادی ، مریم ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۸،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی در کاهش پاسخ < لرزه ای = لرزه ای >مدل های < سه بعدی = سه بعدی < >سازه های = سازه های >فولادی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک
<رحیم زاده = رحیم زاده >، بنفشه ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۸،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
قراردادهای مربوط به < مسئولیت = مسوولیت >در معالجات پزشکی در حقوق ایران و فقه امامیه
خوشرویی مجد، مهدی ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۱،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه مفاهیم و کاربرد رنگ در نقاشی قاجار
احدی کلی ، پرستو ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۲،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی میراگرهای جرمی متوازن در کاهش ارتعاشات < سازه های = سازه های >پل تحت نوسانگر متحرک
مهدیانی ، پیمان ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۱۹،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
<ارائه = ارایه >مدل احتمالی مدیریت درآمد در هتل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پوزشی ، سیمین ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۲،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
آموزش < غنی سازی = غنی سازی >ازدواج مبتنی بر طرح تایم و تاثیر آن بر کاهش مشکلات ارتباطی زوجین
منصوریان ، سارا ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۲،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و طراحی قاب های بتن آرمه با میانقاب های مصالح بنایی مقاوم سازی شده به روش پیش تنیدگی
فرزان ، بهنام ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مناسب میراگرهای اصطکاکی به منظور بهبود عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی
<عارف نیا= عارف نیا>، عاطفه ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۲۱،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح < مقاوم سازی = مقاوم سازی >شده با مهاربند فولادی واگرا)FBE(
بنی سعید، آرنوش ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6