کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا، طراح‍ی‌، ن‍رم‌ اف‍زار
س‍ازه‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
س‍اپ‌ اس‍ت‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌ اف‍زار س‍ی‍ف‌
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ --س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اپ‌ - ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍ت‍ن‌ پ‍رم‍ق‍اوم‍ت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا --ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍ی‍ل‍گ‍رد گ‍ذاری‌ ،س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۶-
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ج‍ان‍م‍ی‍ان‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز، ۱۳۵۸-
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۶
ح‍ی‍دری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۵-
ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۹-
لاج‍وردی‌، م‍ه‍ی‍ار، ۱۳۵۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
<ف‍ره‍ی‍دزاده‌= ف‍ره‍ی‍د زاده‌>، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۶۵-
اص‍غ‍ری‌ س‍رخ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ق‍اض‍ی‌ پ‍ور، وح‍ی‍د
لاج‍وردی‌،م‍ه‍ی‍ار،۱۳۵۴ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍ی‍ازی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
ه‍اش‍م‍ی‌، راض‍ی‍ه‌
داودن‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌، ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ - دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍م‍ران‌، م‍رک‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: رز
ع‍ل‍م‌ م‍ع‍م‍ار، م‍وس‍س‍ه‌ س‍ری‌ ع‍م‍ران‌
ع‍ل‍م‌ م‍ع‍م‍ار روی‍ال‌، م‍وس‍س‍ه‌ س‍ری‌ ع‍م‍ران‌
: ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط< لرزه ای = لرزه ای >برای طراحی < ساختمان های = ساختمان های >فولادی بر اساس < = 5002 CSIAای آی اس سی >
تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹‌ض۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه >طراحی < سازه های = سازه های >فولادی 5002 CSIA
تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه طراحی < سازه های = سازه های >فولادی LTS PAS ]< ساپ = سپ >استل " ]نسخه ۱۹۹۰ ،۱۹۸۶"
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان : دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده عمران ، مرکز کامپیوتر: رز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه جامع ایجاد و تحلیل مقاطع سازه ای < = REDLIUB NOITCES سکشن بیلدر>
لاجوردی ،مهیار،۱۳۵۴ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ل۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی سازه های < بتنی = بتونی >و تفسیر< =8002 -813 ICAای .سی .آی .۳۱۸-۲۰۰۵ :> سیستم واحد متریک
انجمن بتون آمریکا ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا۸آ۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی < سازه های = سازه های >فولادی به روش حالت حدی < = DFRLال آر اف دی >و تنش مجاز< = DSAای اس دی >
اصغری سرخی ، مجتبی ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از< = SBATEایتبز >و< = EFASسیف >
باجی ، حسن ،۱۳۵۶ ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش ها و نکات < مدل سازی = مدلسازی >و تحلیل ساختمانها در< = SBATEایتبز>
باجی ، حسن ،۱۳۵۶ ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<روشها= روش ها >و نکات طراحی < ساختمانهای = ساختمان های >فولادی در< = SBATEایتبز>
باجی ، حسن ،۱۳۵۶ ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ب۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<روش ها= روشها >و نکات طراحی ساختمانهای < بتنی = بتونی >در< = SBATEایتبز>
باجی ، حسن ،۱۳۵۶- ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ب۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع و خودآموز< = leetsX erutcurts alkeTتکلا استراکچر ایکس استیل >به همراه توصیه های نحوه تهیه نقشه های کارگاهی و استانداردسازی نقشه ها
نیازی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : علم عمران   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ن۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جزییات آرماتورگذاری در مناطق زلزله خیز طبق < =50-813 lcAآ سی ای ۳۱۸-۰۵ > و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
قاضی پور، وحید ؛  تهران علم عمران   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۴۲‬,‭‌ق۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر< آیین نامه = آئین نامه < >= 50-813 ICAای سی آی ۳۱۸-۰۵ > به روش حل مسئله
هاشمی ، راضیه ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‍ه۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیک های >پیشرفته مدلسازی = مدل سازی >، تحلیل و طراحی در 0002 PAS< و = SBATEساپ ۲۰۰۰ و ایتبز>
داودنبی ، مهدی ، ۱۳۵۶- ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۰‬,‭د۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تولید صنعتی < بتن = بتون >مقاومت بالا
جانمیان ، کامبیز، ۱۳۵۸- ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ج۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک :مجموعه سوالات چهارگزینه ای طبقه بندی شده کنکور سراسری - کنکور آزاد - تالیفی تکمیلی
فراهانی ، حسین ، ۱۳۵۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۷۰۱۸۴۸-۰۹۱۲۱۲۴۶۷۹۹,نمابر ناشر ; ۸۸۷۰۵۱۰۸,آدرس ناشر :خ مطهری کوچه منصور پلاک ۲۴ طبقه دوم علم معمار، موسسه سری عمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >فولادی :مجموعه سوالات چهارگزینه ای طبقه بندی شده ...
<فرهیدزاده = فرهید زاده >، علیرضا، ۱۳۶۵- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 97370788-84810788نمابر ناشر ;, 80150788آدرس ناشر :خ مطهری - ک منصور- پ 42 علم معمار رویال ، موسسه سری عمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >بتنی :مجموعه سوالات چهارگزینه ای طبقه بندی شده
حیدری ، محسن ، ۱۳۶۵- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۷۰۱۸۴۸,نمابر ناشر ; ۸۸۷۰۵۱۰۸,آدرس ناشر :خ مطهری - خ منصور- پ ۲۴ علم معمار رویال ، موسسه سری عمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ح۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی < دال ها= دالها >و پی های بتن آرمه < = 8 EFASسیف ۸>
لاجوردی ، مهیار، ۱۳۵۴ - ، گردآورنده ؛  تهران علم عمران ، نشرکتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ل۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر آیین نامه 50-813 ICA به روش حل مسئله
تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ت۷‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک