کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌ -- ای‍ران‌
ع‍لائ‍م‌ ح‍ق‍وق‌ و ان‍ح‍ص‍اری‌-طراح‍ی‌ م‍راک‍ز ت‍ج‍اری‌ - س‍رب‍رگ‌ و.....
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ --ای‍ران‌
ع‍لائ‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ -- اروپ‍ا
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌ - ن‍م‍اد ه‍ا - س‍م‍ب‍ل‌ ه‍ا ( س‍م‍ب‍ول‌ ه‍ا ) ج‍ه‍ان‌-ظروف‌-اب‍زرا-ب‍رق‌-س‍ی‍گ‍ار-ف‍ل‍ش‌ ه‍ا-ق‍ل‍ب‌-ص‍ل‍ی‍ب‌-اع‍داد-ت‍راف‍ی‍ک‌-ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌-درم‍ان‍ی‌-ب‍ه‍داش‍ت‌-ت‍ف‍ری‍ح‍گ‍اه‌-ورزش‍ی‌- ع‍م‍وم‍ی‌-ک‍ودک‍ان‌-م‍ردم‌-ح‍ی‍وان‍ات‌-گ‍ل‌ ه‍ا-اج‍رام‌ س‍م‍اوی‌-وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌-آب‌ و آت‍ش‌ و....
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ع‍لای‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ -- طراح‍ی‌
ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ف‍ن‍لان‍د -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ا -ع‍لائ‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ت‍ج‍اری‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌ ژاپ‍ن‌
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌ -- اروپ‍ا
گ‍راف‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳-
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۲۸-
ی‍اس‍اب‍ورو ک‍وری‍ام‍ا
اب‍راه‍ی‍م‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌
ی‍اس‍اب‍وروک‍وی‍ام‍ا
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو، ۱۹۳۸-
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو،۱۹۳۸-
م‍دل‍ی‌، رودل‍ف‌
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۵-
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د ح‍س‍ن‌
وی‍ن‍ت‍ر، ک‍ارول‍ی‍ن‌
ه‍اس‍ه‌ گ‍اوا، س‍وم‍ی‍و،۱۹۳۹-
ب‍ه‍زادی‍ان‌،م‍ج‍ی‍د
ع‍رف‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۶-
<ل‍ی‍ن‍ر= ل‍ن‍ر>، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۹۵-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ه‍ف‍ت‌ رن‍گ‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
ی‍س‍اول‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ه‍ن‍ر
ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍گ‍ان‌
ن‍ش‍ر <۷=ه‍ف‍ت‌>رن‍گ‌
م‍ج‍د
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍ی‍زان‌
ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ن‍ر
: طراح‍ان‌ ه‍ن‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نمادها( ۳)
<لینر= لنر>، ارنست ، ۱۸۹۵- ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ل۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علایم تجارتی و نمادها(۱)
کووایاما، یاسابورو، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] کارگاه هنر   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نمادها(۲)
کووایاما، یاسابورو ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علایم تجاری ونماد ها(۴(:)راهنمای علایم تصویری )
مدلی ، رودلف ؛  تهران فرهیختگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌م۴ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نمادها و نشانه ها در جهان امروز
کووایاما، یاسابورو، ۱۹۳۸- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ن۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نشانه :علائم فرهنگی و تجاری اروپا
کووایاما، یاسابورو، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ن۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
=]ECسی .ای ]نشان صادرات کالا به اروپا:راهنمای علمی کاربردی برای صنعتگران و صادرکنندگان کشور
بهزادیان ،مجید ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۲۵۵‬,‭‌م۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
موازین حقوق تجارت در آراء دیوانعالی کشور
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳- ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ب۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی نماد و نشانه
هاسه گاوا، سومیو،۱۹۳۹- ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۰۵‬,‭‍ه۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نشانه های حقیقی :مجموعه نشانه های فرهنگی و تجاری ، ۱۳۸۲- ۱۳۵۰
حقیقی ، ابراهیم ،۱۳۲۸- ؛  تهران نشر <۷=هفت >رنگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۲‬,‭‌ح۷‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نشانه ها
کووایاما، یاسابورو،۱۹۳۸- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ع۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت به زبان ساده ...
عرفانی ، محمود،۱۳۱۶- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ع۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق نشانه های جغرافیایی
میرحسینی ، سید حسن ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۵۵۵‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برند در بازاریابی گردشگری :بررسی یک تجربه پژوهشی در زمینه نام تجاری ( برند )در بازاریابی گردشگری نمونه موردی کشور فنلاند
وینتر، کارولین ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۶۱۵۰۹،آدرس ناشر :تهران ، انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین ، ک . بهشت ، پ ۲۱ ، طبقه سوم مهکامه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ب۴و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری در حقوق ایران بر اساس قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۳/۱۱/۱۳۸۶
کریمی ، محمدحسین ، ۱۳۴۵- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۲۰‬,‭‌ک۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نشانه - علائم فرهنگی و تجاری
یاسابورو کوریاما ؛  جهاد دانشگاهی هنر   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹ ‌ن۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نماد ها و نشانه ها در جهان امروز
یاسابورو کوریاما ؛  بهار   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹ ‌ن۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نشانه ها
یاسابوروکویاما ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹ ‌ع۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نشانه ها - ابراهیم حقیقی
ابراهیم حقیقی ؛  تهران نشر هفت رنگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۲‬,‭‌ح۷ ‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
لوگوهای جدید۱ : مجموعه ای از بهترین ایده های آرم ، نشانه و لوگو
اصفهان : طراحان هنر   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۲‬,‭‌ن۵‌ل۹۱‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2