کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ف‍اف‌: م‍ارل‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ -- ت‍اری‍خ‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۴۸-
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌، ع‍ف‍اف‌
ع‍ف‍اف‌: م‍ارل‍ی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی از تاریخ تا تکنیک
گشایش ، فرهاد، ۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف : مارلیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۵‬,‭‌گ۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت هنر گرافیک
حسینی ، رضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران مارلیک ، عفاف   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸‬,‭‌ح۵‌ش۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک