کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ای‍ران‌
ش‍ورای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ آرش‍ی‍و
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۹-
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ع‍زی‍زی‌،غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۱۹-
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۱۹-
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
غ‍لام‍رض‍ا ع‍زی‍زی‌، ش‍ه‍رآش‍وب‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ه‍ر آش‍وب‌
دب‍ی‍زش‌
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی (علمی -کاربردی )
عزیزی ،غلامرضا،۱۳۱۹- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۳۰۰۹‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شورای جهانی آرشیو
عزیزی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی و خط مشی دولت ها ( برای کارشناسی و کارشناسی ارشد)
عزیزی ، غلامرضا، ۱۳۱۹- ؛  تهران غلامرضا عزیزی ، شهرآشوب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌ع۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش
عزیزی ، غلامرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ع۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی ( براساس SFG(
عزیزی ، غلامرضا،۱۳۱۹- ؛  تهران شهر آشوب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۳۰۰۹‬,‭‌ع۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک