کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍رف‍ان‌ -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍وف‌
ت‍ص‍وف‌ -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ع‍رف‍ان‌ -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ق‍ش‍ی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ب‍ن‌ه‍وازن‌، ۳۷۶- ۴۶۵ ق‌ .ال‍رس‍ال‍ة ال‍ق‍ش‍ی‍ری‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
ه‍ج‍وی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌،- ۴۶۵ ق‌ .ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍وب‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
گ‍وه‍ری‍ن‌، ص‍ادق‌، ۱۲۹۳- ۱۳۷۴
م‍ظاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۱-
<ح‍ای‍ری‌= ح‍ائ‍ری‌>، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۲-
ع‍راق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ۶۱۰- ۶۸۸ ؟ق‌
م‍وس‍وی‌ س‍ی‍رج‍ان‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
ح‍ل‍ب‍ی‌،< ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر= ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر>
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍دی‍ن‍ه‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر س‍ه‍روردی‌
اس‍اطی‍ر
ع‍ق‍ی‍ل‌
زوار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی :شامل قصاید، غزلیات ، ترجیعات ، ترکیبات ، مقطعات ، مثلثات ، عشاق نامه یا ده نامه ...
عراقی ، ابراهیم بن بزرگمهر، ۶۱۰- ۶۸۸ ؟ق ؛  [تهران ] جاویدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۴۰‬,‭‌ع۴‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامه تطبیقی تعریف ها و اصطلاحات عرفانی کشف المحجوب و مرصاد العباد
موسوی سیرجانی ، سهیلا ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عرفان ، تصحیح ، ترجمه و شرح اصطلاحات رساله قشیریه
مظاهری ، عبدالرضا، ۱۳۴۱- ؛  تهران عقیل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭‌م۶‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح اصطلاحات تصوف
گوهرین ، صادق ، ۱۲۹۳- ۱۳۷۴ ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۴‬,‭‌گ۹‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی عرفان و احوال عارفان
حلبی ،< علی اصغر= علی اصغر> ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۵‬,‭‌ح۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راه گنج :اصول و مبانی عرفان و تصوف در ادب فارسی
<حایری = حائری >، محمدحسن ، ۱۳۳۲- ؛  تهران موسسه انتشارات مدینه ، مرکز پژوهش و نشر فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۵‬,‭‌ح۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی :فارسی - انگلیسی و انگلیسی - فارسی
تهران دفتر پژوهش و نشر سهروردی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۴‬,‭‌ع۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک