کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ب‍اس‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
داده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا --ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
<ب‍ای‍زی‍دی‌= ف‍رب‍د>، اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
<ف‍رب‍د= ب‍ای‍زی‍دی‌>، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ع‍اب‍د: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های < >چندمتغیره = چند متغیره >پیوسته ( رشته آمار)
عباسی ، نرگس ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < داده های = داده های < >پرسشنامه ای = پرسشنامه ای >به کمک نرم افزار< = 91 )WSAP( SSPSاس پی اس اس >
<فربد= بایزیدی >، ابراهیم ؛  تهران عابد: مهرگان قلم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ب۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < داده های = داده های < >پرسشنامه ای = پرسشنامه ای >به کمک نرم افزار < ۲۲= )WSAP( SSPSاس پی اس اس ۲۲>
<بایزیدی = فربد>، ابراهیم ؛  تهران عابد: مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ب۲‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک