کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ب‍ادی‌: ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ب‍وی‍ل‌ اش‍ت‍اد، روب‍رت‌
<وف‍ای‍ی‌ پ‍ور= وف‍ای‍ی‌پ‍ور>، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۴ - ، [ دک‍ت‍ر]
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌: ع‍ب‍ادی‌
ع‍ب‍ادی‌: ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل قطعات و مدارات الکترونیک
بویل اشتاد، روبرت ؛  تهران علمیران : عبادی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع مکانیک سیالات ( آموزش و آزمون )جامع ترین کتاب برای دانشجویان و داوطلبان ...
<وفایی پور= وفایی پور>، رامین ، ۱۳۵۴ - ، [ دکتر] ؛  تبریز عبادی : علمیران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭و۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک