کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ب‍ام‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۷-
ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
<ع‍ال‍م‌ت‍ب‍ری‍ز= ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز>، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم های = الگوریتمهای < >فرا ابتکاری = فراابتکاری >در< بهینه سازی = بهینه سازی >ترکیبی :ژنتیک ، شبکه عصبی ، آنیل < شبیه سازی شده = شبیه سازی شده ...>
<عالم تبریز= عالم تبریز>، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲( ) ریاضیات پایه و کاربردی )
<عالم تبریز= عالم تبریز>، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ع۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
بامنی مقدم ، محمد،۱۳۳۷- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری احتمالات و آمار کاربردی ( تحلیل آماری )
عالم تبریز، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۶۷۲۲،آدرس ناشر :تهران - میدان گلها- خیابان گلها- پلاک ۱۵ صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ع۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
عالم تبریز، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ع۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک