کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زل‍زل‍ه‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها>
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ع۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ع۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح :شامل ۱۰۰۰ =<هزار >مسئله :۳۰۰ مسئله حل شده
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۷/۴‬,‭‌ع۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک